Täzelikler

Halkara pul gaznasy: 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 6,3 göterim derejede ösmegine garaşylýar

17.11.2019
1574013608
Aşgabatda 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara pul gaznasynyň (HPG) hanym Nataliýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky wekili...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...“GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGY: TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY HYZMATDAŞLYK WE DURNUKLY ÖSÜŞ BABATDA TÄZE BAŞLANGYÇLARY” ATLY DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI


Ýakynda GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabat mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi we onuň çäklerinde kabul edilen Jarnamanyň taryhy ähmiýeti, şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň (YHDG) müdiriýetiniň “Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin” medaly bilen sylaglanmagy mynasybetli 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynyň işgärleriniň gatnaşmagynda “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy: “Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk we Durnukly ösüş babatda täze başlangyçlary” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahatda Türkmenistanyň başlyklyklyk etmeginde geçirilen GDA agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde özara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri, Arkalaşygyň döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hem-de geljegini kesgitlemek boýunça düýpli gürrüňleriň edilendigi bellenildi.

Şeýle hem maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň GDA başlyklyk eden ýylynda bu guramanyň işine ýeterlik derejede itergi berendigi barada bellenilip, şunda ilkinji nobatda ykdysady meseläniň ileri tutulandygy aýdyldy.

Mähriban Arkadagymyzyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan “GDA gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasynyň” kabul edilmegi hemmeleriň kalbynda buýsanç döretdi. Maslahatyň dowamynda onuň ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň edildi.

Paýtagtymyzda geçirilen sammitiň iň bir tolgundyryjy pursatlarynyň biri hem GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň (YHDG) müdiriýetiniň hormatly Prezidentimizi “Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin” medaly bilen sylaglamak hakyndaky çözgüdi kabul edendigidir. Bu belent sylagyň Arkadag Prezidentimize gowşurylmagy ähli halkymyzy begendirdi.

Maslahata gatnaşanlar Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýynyň barha beýgelýändigi barada aýratyn buýsanç bilen gürrüň etdiler. Dabaraly maslahata gatnaşyjylar dünýä ähmiýetli ynsanperwer ýörelgelerini öňe sürýän Gahryman Arkadagymyza özleriniň alkyşlaryny beýan etdiler.