Täzelikler

Halkara pul gaznasy: 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň 6,3 göterim derejede ösmegine garaşylýar

17.11.2019
1574013608
Aşgabatda 5-12-nji noýabr aralygynda Halkara pul gaznasynyň (HPG) hanym Nataliýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky wekili...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

15.11.2019
1573847704
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ý...

Türkmenistanda bilim we sport boýunça Halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

14.11.2019
1573755877
Şu gün paýtagtymyzda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat ...
  • Image
  • Image

Halk hojalyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak — ykdysady ösüşiň ugry

13.11.2019
1573673491
Türkmenistanyň durnukly ösüşini we rowaçlygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ...

«Media-Türkmen» Habarlar agentligi RF DIM-niň žurnaly bilen hyzmatdaşlygy ýola goýar

12.11.2019
1573666197
«Media-Türkmen» Habarlar agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň «Международная жизнь» («...

Maliýe ulgamyny kämilleşdirmek we sanlaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň alamatlary

11.11.2019
1573492097
Ýurdumyzyň ykdysady durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedo...

Türkmenistanda Hasyl toýy dabaraly bellenildi

10.11.2019
1573409927
Şu gün ýurdumyzda türkmen topragynyň rysgal-berekedini, oba hojalyk işgärleriniň zähmetsöýerligini, ekerançylarymyzyň...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

08.11.2019
1573246361
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň he...“BAGTYÝARLYK DÖWRI – YKBALYNY, YHLASYNY WATAN ŞANYNA BAGYŞLAN YNSANLARYŇ DÖWRÜDIR!” ATLY WAGYZ – NESIHAT DUŞUSYGY GEÇIRILDI


Image

2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet ulgamynyň edaralarynyň guramagynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmegiň meseleleri barada wagyz-nesihat we öňüni alyş maslahaty geçirildi. Maslahata Maliýe, ykdysadyýet ulgamynyň işgärleri, şeýle hem ýaşuly nesliň, hukuk goraýjy edaralaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň geçirilmeginiň esasy wezipesi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde demokratik esaslara we hukuk düzgüniniň ýokary tutulmagyna garşy täsir edýän, döwletiň esaslarynyň we milli howpsuzlygynyň gowşamagyna getirýän hem-de esasy gymmatlygy bolan adamlaryň we olaryň hukuklarynyň garşysyna hereket edýän, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini bökdeýän we ilatyň ýaşaýyş-durmuşyna zyýan ýetirýän ýaramaz ýagdaý hökmünde korrupsiýa garşy göreşmek we ony ýok etmek maksady bilen, «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakyndaky» Türkmenistanyň kanuny esasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 236 belgili karary bilen tassyklanan Türkmenistanda korrupsiýa garşy göreşmek boýunça Döwlet maksatnamasynda hem-de 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda geçirilen Hökümet maslahatynda Hormatly Prezidentimiziň hiç kime, hiç haçan halkyň puluny ogurlamaklyga ýol berilmejekdigini nygtaýşy ýaly döwletiň ähli edaralarynyň we raýat jemgyýetiniň institutlarynyň, her bir raýatyň korrupsiýa garşy hereketlere işjeň gatnaşygyny üpjün etmek we olaryň işlerini utgaşdyrmak arkaly korrupsiýanyň döremegine getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak hem-de türkmen jemgyýetiniň ýaşaýyş-durmuşynyň ähli ugurlarynda korrupsiýanyň gutarnykly ýok edilmegini gazanmak barada bolup durýar.

Maslahatda çykyş edenler hususan-da, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelere, durmuş we ykdysady ösüşlere, gazanylýan üstünliklere korrupsiýanyň we parahorlygyň zyýanly täsiri barada çykyş edip, şeýle ýaramaz ýagdaýa türkmen topragynda ýol berilmejekdigini nygtap geçdiler.

Korrupsiýa we parahorluga garşy göreşiň hemmeleriň borjudygy, Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzda ýaşamaga, işlemäge, döretmäge ähli amatlyklaryň bardygy, ýurdumyzyň her bir raýatynyň durmuşa geçirilýän özgerişlere öz şahsy goşandyny goşup, halal zähmet çekmelidigi hakyndaky çagyryşlar bilen maslahat jemlenildi.