Täzelikler

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat

05.06.2020
1591389200
Şu gün oba hojalyk toplumynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň paýtagtynda Awtoulagsyz günüň ekologiýa netijeleri jemlenildi

04.06.2020
1591300431
3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2020
1591127311
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýram ...

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy

02.06.2020
1591128694
Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dab...
  • Image
  • Image

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...HORMATLY WATANDAŞLAR!


Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy täze hasabat ýylynyň başlanmagy bilen şu aşakdaky ýagdaýlarda pensiýa gaznasynyň ýerli edaralaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýär:

- Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 5-nji iýulynda çykaran «Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda» PP-546 belgili Permanyna laýyklykda, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylan möçberleri barada Pensiýa ýa-da döwlet kömek puly şahadatnamalaryna degişli belligi girizmeklik üçin (Pensiýa ýa-da döwlet kömek puly şahadatnamasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 8-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda pensiýa, döwlet kömek puly bankda açylan hasabyna (bank kartlaryna) geçirilýän adamlar her alty aýdan bir gezek Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň degişli ýerli edarasyna belletmek üçin (Pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan reminamanyň asyl nusgasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Işlemeýän, pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynda döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasy hakyndaky şertnamany baglaşan pensiýa ýa-da döwlet kömek puluny alýan raýatlar (muňa çaga seretmek boýunça rugsatda bolýanlar degişli däldir) - pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hasaphanasyna aýlyk ätiýaçlandyryş gatançlarynyň tölenendigi barada Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasportyna belletmek üçin (Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasportyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 21-nji maddasyna laýyklykda hasabat döwürleriniň başlanmagy bilen pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna pensiýa gatançlarynyň beýannamalaryny tabşyrmak we bir wagtyň özünde pensiýa gatançlaryny tölemek üçin (pensiýa gatançlarynyň beýannamasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Ätiýaçlandyrylan şahslar pensiýa ätiýaçlandyrma kitapçalaryna hökmany, hökmany hünär we meýletin pensiýa gatançlary boýunça geçirilen möçberleri barada degişli belligi girizmeklik üçin (Pensiýa ätiýaçlandyrma kitapçasyndan başga reminamalar talap edilmeýär).