Täzelikler

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry

25.02.2020
1582654894
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň net...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

24.02.2020
1582573320
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäni...
  • Image

Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

23.02.2020
1582480306
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen me...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.02.2020
1582225800
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň n...

Adam hukuklary boýunça pudagara toparyň mejlisi geçirildi

19.02.2020
1582128717
Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçn...

Parahatçylyk döredijilik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň esasydyr

18.02.2020
1582050329
Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ga...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.02.2020
1581963023
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Somali Fede...

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • ImageHORMATLY WATANDAŞLAR!


Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy täze hasabat ýylynyň başlanmagy bilen şu aşakdaky ýagdaýlarda pensiýa gaznasynyň ýerli edaralaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýär:

- Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 5-nji iýulynda çykaran «Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda» PP-546 belgili Permanyna laýyklykda, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylan möçberleri barada Pensiýa ýa-da döwlet kömek puly şahadatnamalaryna degişli belligi girizmeklik üçin (Pensiýa ýa-da döwlet kömek puly şahadatnamasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 8-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda pensiýa, döwlet kömek puly bankda açylan hasabyna (bank kartlaryna) geçirilýän adamlar her alty aýdan bir gezek Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň degişli ýerli edarasyna belletmek üçin (Pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan reminamanyň asyl nusgasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Işlemeýän, pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynda döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasy hakyndaky şertnamany baglaşan pensiýa ýa-da döwlet kömek puluny alýan raýatlar (muňa çaga seretmek boýunça rugsatda bolýanlar degişli däldir) - pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hasaphanasyna aýlyk ätiýaçlandyryş gatançlarynyň tölenendigi barada Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasportyna belletmek üçin (Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasportyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 21-nji maddasyna laýyklykda hasabat döwürleriniň başlanmagy bilen pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna pensiýa gatançlarynyň beýannamalaryny tabşyrmak we bir wagtyň özünde pensiýa gatançlaryny tölemek üçin (pensiýa gatançlarynyň beýannamasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Ätiýaçlandyrylan şahslar pensiýa ätiýaçlandyrma kitapçalaryna hökmany, hökmany hünär we meýletin pensiýa gatançlary boýunça geçirilen möçberleri barada degişli belligi girizmeklik üçin (Pensiýa ätiýaçlandyrma kitapçasyndan başga reminamalar talap edilmeýär).