Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...HORMATLY WATANDAŞLAR!


Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy täze hasabat ýylynyň başlanmagy bilen şu aşakdaky ýagdaýlarda pensiýa gaznasynyň ýerli edaralaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýär:

- Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 5-nji iýulynda çykaran «Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda» PP-546 belgili Permanyna laýyklykda, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylan möçberleri barada Pensiýa ýa-da döwlet kömek puly şahadatnamalaryna degişli belligi girizmeklik üçin (Pensiýa ýa-da döwlet kömek puly şahadatnamasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 8-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda pensiýa, döwlet kömek puly bankda açylan hasabyna (bank kartlaryna) geçirilýän adamlar her alty aýdan bir gezek Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň degişli ýerli edarasyna belletmek üçin (Pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan reminamanyň asyl nusgasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Işlemeýän, pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynda döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasy hakyndaky şertnamany baglaşan pensiýa ýa-da döwlet kömek puluny alýan raýatlar (muňa çaga seretmek boýunça rugsatda bolýanlar degişli däldir) - pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hasaphanasyna aýlyk ätiýaçlandyryş gatançlarynyň tölenendigi barada Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasportyna belletmek üçin (Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ätiýaçlandyryş pasportyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 21-nji maddasyna laýyklykda hasabat döwürleriniň başlanmagy bilen pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna pensiýa gatançlarynyň beýannamalaryny tabşyrmak we bir wagtyň özünde pensiýa gatançlaryny tölemek üçin (pensiýa gatançlarynyň beýannamasyndan başga reminamalar talap edilmeýär);

- Ätiýaçlandyrylan şahslar pensiýa ätiýaçlandyrma kitapçalaryna hökmany, hökmany hünär we meýletin pensiýa gatançlary boýunça geçirilen möçberleri barada degişli belligi girizmeklik üçin (Pensiýa ätiýaçlandyrma kitapçasyndan başga reminamalar talap edilmeýär).