Täzelikler

TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi

16.04.2021
25359a351c0dc37c89db7e58567bc8e192966c9bb6bae53d1fdc1b09799a5e0d  1
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiri...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahatda eden çykyşy

15.04.2021
C5f36e78bcecbd2a4a96ea97485f650dc80271cdcc8dfb5c3260bfc1a527cb50
Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Ozaly bilen, sizi täze Maslahatlar merkezinde gutlamaga rugsat ediň. Bu ajaýyp bi...
  • Image

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

14.04.2021
9443c85a6477f5a322ffd96e1b6bc4177218d65e13f9e9bbb2d16f11818e0e03
«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysady...
  • Image
  • Image

Ankarada Türkmenistanyň Prezidentiniň türk dilinde neşir edilen kitaplary tanyşdyryldy

10.04.2021
7233ab66ff7cf0765df7baf59d4d63e66d83fa9cc0f2d733708b0513a3bdcdd3
2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy we Türkiýäniň Ankara uniwersiteti ...
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy

08.04.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilata gaýragoýulmasyz tiz kömek bermäge niýetlenilip, ýurdumy...
  • Image

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

07.04.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara ç...

Türkmenistan – Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly bilen

01.04.2021
34725b48e2aa2acc7d17eda4287fd0237c187e1b3a1f7af3b7a37f1d7fbd5879
Mälim bolşy ýaly, 30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýykly...

Aşgabat-140 ýyl: halkara ylalaşdyryjy, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk merkezi

01.04.2021
67a3c6e659c794bacc6ad634791cd9fb93a155d36810e2bdbef2760a66612a22
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan daşary syýasat strategiýasyny yzygide...Telekeçiler bilen bagly ýeňillikleriň sany artdy


2012-nji ýylyň mart aýynda kabul edilen «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.

Kanunyň 6-njy maddasynda, ýagny hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyrýanlar bolup durýanlaryň sanawynda, şeýle hem Kanunyň 7-nji maddasynda, hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna degişlileriň sanawynda özbaşdak iş bilen meşgullanýan, girdejisi bolan şahslar bilen bir hatarda, Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýerleşýän çeşmelerden we Türkmenistanyň dahylsyzlaryndan girdeji alýan fiziki şahslar hem görkezilýär.

Şeýle hem Kanunyň 7-nji maddasyna täze bölek goşulýar, oňa laýyklykda Maýyplygy bolan adamlaryň jemgyýetçilik guramalarynda, olaryň kärhanalarynda we edaralarynda işleýän şahslar maýyplyk boýunça pensiýa ýa-da döwlet kömek puly alýan bolsalar, olar hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna gatnaşmagyny bes edýärler.

Ätiýaçlandyrýan - fiziki şahslar bilen bagly ýeňillikleriň sany artdy. Şeýlelik bilen, fiziki şahslaryň - özleri üçin (muňa kärendiçiler degişli däldir) pensiýa gatançlarynyň beýannamasyny bermegiň zerurlygy aradan aýrylandygy sebäpli Kanunyň 21-nji maddasynyň üçünji bölegi güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýär. Şoňa görä hem Kanunyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine hem üýtgetmeler girizilip, onda ätiýaçlandyrýanlaryň pensiýa gatançlary boýunça hasaplaşyk döwri görkezilýär.

Görkezilen ätiýaçlandyrýanlar üçin her ýylyň 1-nji ýanwaryndan 30-njy iýuny we 1-nji iýulyndan 31-nji dekabry aralykdaky döwür hasaplaşyk döwri bolup durýar.

Bu döwür üçin pensiýa gatançlaryny hasaplaşyk döwrüniň soňundan gelýän ikinji aýyň 15-inden gijä galman töleýärler.

Ätiýaçlandyrýanlaryň - kärendeçileriň pensiýa gatançlary daýhan birleşikler tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna beýannamany bermek bilen, bir wagtda tölenilýär.