Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

31.03.2020
1585681344
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Daşoguzly pagtaçylar gowaça ekişine girişdiler

29.03.2020
1585502644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, ekişe ýurdumy...

Spanbonddan meltblauna çenli: Türkmenistanda islegli dokalmaýan materiallar öndürilýär

27.03.2020
1585330029
«Тürkmen senet» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup täze görnüşli dokalmaýan material – spanbond çykarmagy özl...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.03.2020
1585250759
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

25.03.2020
1585157695
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...
  • Image
  • Image

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär

24.03.2020
1585071109
Ýazky gowaça ekişiniň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde ýurdumyza dünýä belli kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň...

Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna badalga berdi

21.03.2020
1584895044
Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy g...

Eýran Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi

19.03.2020
1584640760
Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň gadymdan gelýän dost-doganlyk gatnaşyklaryndan we halkymyzyň ynsanp...

ILATA DURMUŞ TAÝDAN HYZMAT EDIŞ MERKEZLERINIŇ SALGYLARY

Aşgabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi744020, Aşgabat ş., Azady köç., 81 jaýy(99312) 93-06-13
(99312) 93-27-36
Ahal welaýatynyň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745380, Büzmeýin etraby, Negina köçesi, 16 jaýy(993138) 33-44-65
Türkmenbaşy şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745000, Türkmenbaşy ş., Mirişew köçesi, 12 jaýy(993243) 5-15-62
Daşoguz şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi746300, Daşoguz şäheri, N.Andalyp köçesi, 21-nji jaýy(993322) 5-03-91
(993322) 5-91-48
Türkmenabat şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi746100, Türkmenabat şäher, Akdepe köçesi, 8 jaýy(993422) 3-72-11
(993422) 3-47-37
Mary şäheriniň ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara hyzmat edýän merkezi745400, Mary şäheri, Şewçenko köçesi, 15 jaýy(993522) 5-78-76
(993522) 5-79-14