Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.01.2021
1609789226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen ş...

Bagy-bakja bezegidir Zeminiň

03.01.2021
1609690518
Daşoguz welaýatynda bagçylyk bilen meşgullanmaga höwesekleriň sany ýylsaýyn artýar. Mysal üçin, diňe Gurbansoltan eje...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

31.12.2020
P1609442362
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlan...

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

30.12.2020
1609354695
2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda Çuňňur hormatlanylýa...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

21.12.2020
1608582886
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirz...

Türkmenistanda öndürildi: okuw, iş, işewürlik üçin IT önümleri

21.12.2020
1608590507
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini ösdürmegiň ...

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

14.12.2020
Cap
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, welaý...

«Ak hünji» HK polimer önümçiligini artdyrýar

14.12.2020
1607959891
«Ak hünji» hususy kärhanasy gurulýan binalaryň daşky bezegi üçin önümleri önümçilige goýberdi. Penopolistirolly gorag...
  • Image«Ak hünji» HK polimer önümçiligini artdyrýar


Image

«Ak hünji» hususy kärhanasy gurulýan binalaryň daşky bezegi üçin önümleri önümçilige goýberdi. Penopolistirolly gorag örtükli dekotariw detallaryň täze görnüşleriniň çykarylyşy ýola goýuldy. Maryly telekeçiler dekoratiw termopanelleriň iki, dekoratiw profilleriň alty, binagärlik elementleriň 18 we agaja meňzedilen içki bezeg üçin falşbalkanyň bir görnüşini özleşdirdiler.

Kärhananyň penopolistiroldan çykarýan önümlerine gurluşyk guramalarynyň we hususy pudagyň ýylsaýyn artýan islegi önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmga itergi berýär.

Şu önümleriň önümçiligi – 2020-nji ýylyň başynda ulanylmaga berlen gurluşyk serişdeleri zawodynyň kuwwatlyklaryny özleşdirmekde möhüm ädimdir. Onda polimerlerden penopolistrol (EPS we XPS), polipropilen, polietilen, şeýle hem diwar we üçeklik sendwiç-paneller önümçiligini ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.

2021-nji ýylda kärhanada ýylda ekstridirlenen penopolistrtoldan (XPS) 1 200 000 metr bezegli depelik profilleri öndürýän ýene bir seh ulanylmaga berler. Ony içerki, şeýle hem daşarky bazarlarda ýerlemek göz öňünde tutulýar.

Bu maýa goýum taslamasy Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň goldamagynda amala aşyrylýar, ol bu kärhana sehi gurmaga hem-de belli italýan firmasyndan innowasion enjamy satyn almaga ABŞ-nyň 1 800 000 dollary möçberinde karz serişdelerini berdi.

2009-njy ýylda döredilen «Ak hünji» hususy kärhanasy Türkmenistanda penopolistroldan (EPS) ýylylyk saklaýan we bezeglik gurluşyk serişdelerini, şeýle hem sendwiç-panelleri esasy öndürijidir. Bu ugurda köpýyllyk tejribesi bolan kompaniýa bäsdeşlige ukyplylyga we bazaryň talaplarynyň ödemäge gönükdirilen esasy iş ugruna eýerýär.

Kärhanada barlagdan geçen laboratoriýa bolup, onda önümçilikde ulanylýan çig mal bu ýere getrilenden barlagdan geçirilýär. Önümiň her tapgyry Döwlet ölçeglerine we tehniki talaplara laýyklyga barlanylýar. Hil menejmenti ulgamy (HMU) ISO 9001:2015 halkara ölçegleriniň talaplary boýunça sertifikasiýadan üstünlikli geçip, karhana sertifikasiýa barada halkara edarasy bolan SGS kompaniýasy tarapyndan degişli sertifikat aldy.

Maryly telekeçiler köpürjikli penopolistroldan (EPS) önüm öndürilişini artdyrmak we hili ýokarlandyrylan hem has gelşikli önümleriň hasabyna önümleriň görnüşini artdyrmak maksady bilen indi 11 ýyl bäri hereket edip gelýän kärhananyň durkuny täzelemegi hem-de ony döwrebaplaşdyrmagy göz öňünde tutýarlar.

Önümiň durnukly hili, oýlanşykly menejment we her bir müşderä aýry-aýry çemeleşme netijesinde kärhana işläp gelýän döwründe ynamly hyzmatdaş hökmünde abraý getirdi, ol Türkmenistanyň gurluşyk serişdeleri bazarynda berk orun tutdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image