Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.01.2021
1609789226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen ş...

Bagy-bakja bezegidir Zeminiň

03.01.2021
1609690518
Daşoguz welaýatynda bagçylyk bilen meşgullanmaga höwesekleriň sany ýylsaýyn artýar. Mysal üçin, diňe Gurbansoltan eje...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

31.12.2020
P1609442362
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlan...

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

30.12.2020
1609354695
2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda Çuňňur hormatlanylýa...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

21.12.2020
1608582886
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirz...

Türkmenistanda öndürildi: okuw, iş, işewürlik üçin IT önümleri

21.12.2020
1608590507
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini ösdürmegiň ...

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

14.12.2020
Cap
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, welaý...

«Ak hünji» HK polimer önümçiligini artdyrýar

14.12.2020
1607959891
«Ak hünji» hususy kärhanasy gurulýan binalaryň daşky bezegi üçin önümleri önümçilige goýberdi. Penopolistirolly gorag...
  • ImageBagy-bakja bezegidir Zeminiň


Image

Daşoguz welaýatynda bagçylyk bilen meşgullanmaga höwesekleriň sany ýylsaýyn artýar. Mysal üçin, diňe Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň «N.Andalyp» daýhan birleşiginde döredilen ýörüteleşdirilen ýer gorundan soňky ýyllarda adamlaryň 299-syna gök-miwe önümlerini ýetişdirmek, şol sanda köp ýyllyk miweli baglary we üzüm ýetişdrimek üçin 1550 gektar ýer bölünip berildi. Şunda ýerleri 99 ýyllyk möhlete ulanmaga alanlaryň köpüsi diňe bagçylyk we üzümçilik bilen meşgullanmagy niýet edinýärler, diňe olaryň 110-sy bu işi kartoşka hem-de beýleki ekinleriň käbirini ýetişdirmek bilen utgaşdyrmagy göz öňünde tutýarlar. Bölünip berlen ýerleriň bir ýüz segsen iki gektar meýdanyna miweli baglar, on alty gektara golaý ýere üzüm, iki gektardan gowrak meýdanda tut agaçlary ýetişdirilýär.

Ýurdumyzyň demirgazyk sebiti ýeňil bolmadyk tebigy-howa şertlerine garamazdan baglary bilen meşhurlyk gazandy. Bu ýerde almadan, armytdan, alçadan, çereşnýadan, wişnýadan we beýleki miwelerden hemişe bol hasyl alynýar. Döwlet tarapyndan daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary köpeltmek babatda yzygiderli amala aşyrylýan işler netijesinde Daşoguz welaýatynda ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, olaryň çölleşmeginiň we batgalyga öwrülmeginiň öňüni almak, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sebitde bag ekmek boýunça iri taslamalaryň birnäçesi durmuşa geçirilýär. Her ýyl, şol sanda täze bag nahallarynyň ýüzlerçe müňüsini ekmek boýunça ähli ýerde geçirilýän ählihalk çäreleriniň çäklerinde amala aşyrylýan işler pürli we saýaly ýaprakly daragtlary ýetişdirmegi has-da ýokarlandyrmagyň zerurlygyny ýüze çykardy. Häzirki wagtda bu işe döwlet edaralary bilen birlikde hususy düzümler hem çekilýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm