Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.02.2021
E3714b261e5cb26a77920a41befadb81065934796c1f38d61bc3d76df628f57b
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

23.02.2021
1794391d02c2f98750a8f6fb7619d5bb331dcf373a42eef5ef86ace8c660abb1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň...

Garagum derýasynyň täze keşbi

20.02.2021
Thumb 50874 1188 0 0 0 auto
Indi ýarym asyrdan gowrak wagt bäri ýurdumyzyň esasy gidrotehniki desgasynda emeli derýanyň geçirijilik mümkinçiligin...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

17.02.2021
83964f9a4ede047de3a9c17e9fe1573886321b3171c6778a27bc7bf9a8cabe8b
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň da...

Türkmenistanyň Prezidenti milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

10.02.2021
Cebf0d090477c1c2d73aeba7bb4ea2a1f34971e309c3ec06d92c4a2985bf5988
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýu...

Ýük daşaýjylar üçin onlaýn-hyzmatlar

23.01.2021
1611560119
«Demirýollary» AGPJ sebitiň ulag we logistika düzümleri üçin innowasion çözgütleri teklip etdi. Paýdarlar jemgyýetini...

Türkmenistan we Azerbaýjan energetika hyzmatdaşlygynda täze tapgyry açdylar

21.01.2021
Image point
Şu gün türkmen paýtagtynda Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp g...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.01.2021
1609789226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen ş...



Ýük daşaýjylar üçin onlaýn-hyzmatlar


Image

«Demirýollary» AGPJ sebitiň ulag we logistika düzümleri üçin innowasion çözgütleri teklip etdi. Paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri «Asman Oky» hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde halkara ýük daşalşyny resmileşdirmek üçin onlaýn-hyzmatlar ulgamyny işläp taýýarladylar we ornaşdyrdylar. Indi trl.gov.tm saýtynda ýerleşdirilen täze sanly ulgam arkaly ýük ugradyjy şahsy kabinetiniň elýeterliligini üpjün edýän öz demir ýol koduny alyp we hasaba goýup biler. trl.gov.tm saýty ýurdumyzdaky müşderiler, şeýle hem daşary ýurtly ýük ugradyjylar üçin oňaýly onlaýn-hyzmatlaryň birnäçesini teklip edýär. Ulanyjy awtorlaşdyrlandan soň ýüki ibermäge olaýn-tabşyrygy resmilerşdirip we onuň tölegini geçirip, wagonyny saýlap, ýüküniň nirdedidgini yzarlap biler.

Munuň özi üstaşyr demir bol hyzmatlaryndan peýdalanmak isleýänler üçin gowy serişdedir. «Demirýollary» AGPJ halkara ýük daşalyşy üçin onlaýn-hyzmatlary teklip edýär. Türkmenistan bilen eksport-import söwda gatnaşyklaryny ýola goýýan haryt öndürijiler, şeýle hem üstaşyr ýükleri ýurdumyzyň üstünden ugradýan kärhanalar indi Türkmenistanda şahamçasyny açmazdan we öz wekilini bellemezden onlaýn tabşyryk berip we töleg geçirip bilerler.

Hünärmenleriň pikirne görä, awtomatlaşdyrylan sanly ulgam sebitiň ulag we logistika düzümleriniň ösüşine saldamly goşant goşar. Ýurtda uly möçberli taslamalary durmuşa geçirýän kärhanalar indi ýükleri we enjamlary daşamak üçin demir ýol gatnawlaryndan doly derejede peýdalanyp bilerler. Awtomatlaşdyrylan ulgamyň artykmaçlyklaryndan peýdalanylmagy netijesinde eltilmeli ýük bellenilen ýerine göz öňünde tutulan seneden gijä galman ýetiriler. Bu bolsa senagat we gurluşyk taslamalarynyň gymmatyna hem-de durmuşa geçirilmegine köp derejede täsir eder.



Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm