Täzelikler

TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi

16.04.2021
25359a351c0dc37c89db7e58567bc8e192966c9bb6bae53d1fdc1b09799a5e0d  1
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiri...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahatda eden çykyşy

15.04.2021
C5f36e78bcecbd2a4a96ea97485f650dc80271cdcc8dfb5c3260bfc1a527cb50
Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Ozaly bilen, sizi täze Maslahatlar merkezinde gutlamaga rugsat ediň. Bu ajaýyp bi...
  • Image

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

14.04.2021
9443c85a6477f5a322ffd96e1b6bc4177218d65e13f9e9bbb2d16f11818e0e03
«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysady...
  • Image
  • Image

Ankarada Türkmenistanyň Prezidentiniň türk dilinde neşir edilen kitaplary tanyşdyryldy

10.04.2021
7233ab66ff7cf0765df7baf59d4d63e66d83fa9cc0f2d733708b0513a3bdcdd3
2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy we Türkiýäniň Ankara uniwersiteti ...
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy

08.04.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilata gaýragoýulmasyz tiz kömek bermäge niýetlenilip, ýurdumy...
  • Image

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

07.04.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara ç...

Türkmenistan – Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly bilen

01.04.2021
34725b48e2aa2acc7d17eda4287fd0237c187e1b3a1f7af3b7a37f1d7fbd5879
Mälim bolşy ýaly, 30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýykly...

Aşgabat-140 ýyl: halkara ylalaşdyryjy, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk merkezi

01.04.2021
67a3c6e659c794bacc6ad634791cd9fb93a155d36810e2bdbef2760a66612a22
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan daşary syýasat strategiýasyny yzygide...Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar


Image

Şu gün Fransiýanyň “MEDEF International” telekeçiler assosiasiýasy we iki ýurduň diplomatik wekilhanalary tarapyndan guralan ýörite okuw maslahaty oba hojalyk pudagynda türkmen-fransuz hyzmatdaşlygyna bagyşlandy.

Türkmen tarapyndan onlaýn okuw maslahatyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Merkezi bankyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň wekilleri hem-de hususy telekeçiler — Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar.

Fransuz hyzmatdaşlardan oba hojalyk pudagynda işleri amala aşyrýan iri kompaniýalaryň 35-e golaýy gatnaşdy. Olar ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň kuwwaty, eksport we maýa goýum mümkinçilikleri, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ösüş strategiýasyna laýyklykda, kesgitlenilen milli ykdysadyýetiň möhüm ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Öz nobatynda, fransuz işewür toparlarynyň wekilleri hem mümkinçiliklerini görkezip, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän geljegi uly oba hojalyk taslamalaryna gatnaşmaga taýýardyklaryny beýan etdiler.

Wideoduşuşygyň çäklerinde ýyladyşhana hojalygynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, taraplar bu ugur boýunça aýratyn okuw maslahatyny guramagy ylalaşdylar. Şeýle hem fransuz kompaniýalarynyň Türkmenistanda guralýan giň gerimli oba hojalyk sergilerine gatnaşmagy barada ylalaşyk gazanyldy.

* * *

Şu gün Söwda-senagat edarasynda Eýran Yslam Respublikasynyň Horasan-Rezawi welaýatynyň resmi wekilleri we işewür toparlary bilen geçirilen wideoduşuşygyň gün tertibine özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek baradaky meseleler girizildi.

Duşuşyga türkmen tarapyndan DIM-niň, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri, eýran tarapyndan döwlet düzümleriniň, birnäçe esasy kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň üstünlikli durmuşa geçirilýän parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat ýörelgesine yzygiderli ygrarlydygy bellenildi. Şol ýörelgäniň möhüm ileri tutulýan ugry goňşy ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmakdan ybaratdyr.

Duşuşykda Türkmenistanyň Mary welaýaty bilen EYR-nyň Horasan-Rezawi welaýatynyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunda soňky ýyllarda ýola goýlan gatnaşyklaryň netijeli häsiýetiniň hem-de goňşy ýurtlaryň hyzmatdaşlygynyň oňyn netijesiniň, uly mümkinçiliginiň ikitaraplaýyn işewür gatnaşyklary giňeltmäge hemme şertleri döredýändigi nygtaldy.

Onlaýyn çärä gatnaşyjylar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça bilelikdäki işleriň ugurlaryny anyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän ikitaraplaýyn gepleşikleri yzygiderli geçirmek işini dowam etmek babatda bir pikiri aýtdylar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm