Täzelikler

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

09.05.2021
C1e221d43012c71ebc9663ab02cbaeb5d2db0e189d9785ea6378dd79dc321222
Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni gura...

Türkmenistana Hytaýyň “CoronaVac” sanjymy getirildi

09.05.2021
4e930568c71155e976d2a40d46e4886ba6db1b2475707b48e599122411c0e008
Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVa...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Ýeňiş Güni bilen gutlady

09.05.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 7...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

06.05.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasy...

Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar

04.05.2021
2a0f00557508678b262f77fc7846440967bdf4a6d0743c9fd7403e5b51ed636b
31 ýeňiji we 95 baýrakçy – bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola ş...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

30.04.2021
F68d232e8efc2031496f2358ac3e51dfda515bfa5922efa7537080a909178490
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini...

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

30.04.2021
D66d542b693b0d3ccf237c99c0c9df17c8926960beab1ac7243c7824f2a53f3c
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edaras...

TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi

16.04.2021
25359a351c0dc37c89db7e58567bc8e192966c9bb6bae53d1fdc1b09799a5e0d  1
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiri...Ankarada Türkmenistanyň Prezidentiniň türk dilinde neşir edilen kitaplary tanyşdyryldy


Image

2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy we Türkiýäniň Ankara uniwersiteti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Atda wepa-da bar, sapa-da”, “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaplarynyň türk dilinde neşir edilmegi bilen baglanyşykly sergi we maslahat gurady.

Dabara Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly” diýlip yglan edilmegine bagyşlandy.

Maslahata Türkiýäniň Prezidentiniň baş geňeşçisi Ýalçyn Topçu, Ankara uniwersitetiniň rektory, doktor Nejdet Ünüwar, Türkiýäniň Parlamentiniň türkmen-türk dostluk toparynyň ýolbaşçysy Ibrahim Aýdemir, toparyň agzasy Bedri Ýaşar, Türkiýäniň Gazy we Hajettepe uniwersitetleriniň rektorlary, Azerbaýjanyň, Belarussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň Türkiýedäki Ilçileri we wekilleri, Ankara uniwersitetiniň professor-mugallymlary we türkmen talyplary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de metbugat wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň başynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli sergi açyldy, onda görkezilen şekillendiriş hem-de amaly-haşam sungatynyň eserleri, fotosuratlar, neşir önümleri ýurdumyzyň şu günki garaşsyz ösüşiniň geçen şöhratly ýollaryny we gazanan uly üstünliklerini suratlandyrýar, türkmen halkynyň taryhy-medeni mirasy we milli däpleri bilen ýakyndan tanyşdyrýar. Sergide Prezident Gurbanguly Berdimahamedowyň eserlerine esasy orun berildi.

Uniwersitetiň zalynda maslahat başlamanka Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda dürli ugurlarda gazanan üstünlikleriniň wideofilmi görkezildi. Soňra Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi Işanguly Amanlyýew ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň baştutanlygynda alnyp barylýan giň möçberli işler we çäreler, ýurdumyzyň ýeten belent sepgitleri hakynda giňişleýin gürrüň berdi. Şeýle hem ol maslahata gatnaşyjylary Türkmenistanyň Prezidentiniň “Atda wepa-da bar, sapa-da” we “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaplarynyň many-mazmuny bilen tanyşdyrdy.

Doganlyk ýurduň resmi wekilleri öz çykyşlarynda döwletara gatnaşyklaryny ösdürmekde bu kitaplaryň türk diline geçirilmeginiň, şeýle hem türkmen halkynyň taryhy we ruhy gymmatlyklary bilen türk jemgyýetçiligini tanyşdyrmagyň örän wajypdygyny nygtap bellediler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image
  • Image