Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.07.2021
27 07 1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kab...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

26.07.2021
23b1ab5dafbb5ec4c41394d51db1c5a92a97ab4621657ad38aee2a348ce9c227
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan ...

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

20.07.2021
5b423f5596e96e74e7d18616ee82a2e69f0754d7327f054e632120c5d076f942
28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady s...

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

15.07.2021
Ecc235896ac7848f53ce5916bd3c14a89f6986ffb6123b31c972bb90f0aa1166
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we müm...

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

14.07.2021
8ae887b6fd1727e0adf0260caec25c2236181e96986c03a6c13795fa4f4935af
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we müm...

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

13.07.2021
8c128f19b55223883e7e34d248ba27cfcb44f6c6c76a0176062fb55fc43f6ec1
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşyg...

Benziniň dünýädäki orny

08.07.2021
63451a1e642dfabd7ea7bc661fc10279f219a2f3426f01fe4d82dca23e2c226c
Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan ben...

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

29.06.2021
P 003
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künje...
  • Image
  • Image



Özbegistanyň ykdysadyýet pudagynda Türkmenistan bilen gatnaşygy işjeňleşýär


Image

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik we sebitara barlaglar institutynyň baş ylmy işgäri Türkmenistan bilen ykdysady pudakda gatnaşygyň işjeňleşýändigini habar berýär.

Özbegistanyň milli maglumat agentliginiň (uza.uz) internet-portalynda neşir edilen “Senagat kooperasiýasy Merkezi Aziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň täze formasy hökmünde” atly analitik makalasynda Jalilow Bobir Türkmenistan bilen ykdysady pudakda gatnaşygyň işjeňleşýändigini ýazýar.

Özbegistanda 65 BK (bilelikdäki kärhana) we 100% türkmen maýaly 92 kärhana iş alyp barýar. Esasy iş pudagy: söwda, hyzmat we dokma pudagy, örtgi materiallary we mebel önümçiligi. Şonuň ýaly-da Türkmenistanda döredijileri “Uzawtosanot” PJ we “Türkmenistan” döwlet söwda merkezi bolan “Türkmen-UzAWTO” HJ distribýutor kärhanasy işleýär, – diýip, Jalilow sözüniň üstüni ýetirdi.

Globallaşma şertlerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli ykdysadyýetiniň hereketdäki subýektleriniň döwletlerarasy işleşmesi ykdysady hyzmatdaşlygyň täze görnüşine geçmek bilen, daşary söwda geleşikleriniň çäginden çykýar.

Taryh boýunça ýola goýlan hojalyk gatnaşyklary, geografik golaýlyk, biri-briniň üstüni ýetirýän gorlaryň barlygy, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky umumy ylmy-tehniki mekdepleriň we standartlaryň saklanmagy, önümçilik gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de dowam etdirilmegini, goňşy ýurtlar bilen kooperasiýanyň güýçlenmegini we bar bolan gorlary bilelikde ulanmagyň täze formalarynyň gözlegini talap edýär.

Serhetleriň ýapylmagyna, ýurtlar arasyndaky uçar aragatnaşygynyň togtadylmagyna we beýleki çäklendiriji çärelere alyp baran koronawirus infeksiýasynyň ýaýramagynyň, hatda iň güýçli döwletleriň-de gowşaklygyny görkezendigi bu gün eýýäm göz-görteledir.

Muňa garamazdan, Merkezi Aziýa sebitiniň döwletleri infeksiýanyň ýaýramazlygy boýunça tagallalaryny birleşdirmek, saglygy goraýyş pudagynda maglumat alyş-çalşygyna işjeň gatnaşmak, ulag, azyk howpsuzlygy, serhedi geçmek we önümçiligiň hem üpjünçiligiň sebitiçi zynjyryny döretmek pudagynda öz işlerini sazlaşdyrmak bilen hyzmatdaşlygyň we birek-biregi goldamagyň ýokary derejesini görkezdiler.

Bu ýerlikde senagat kooperasiýasy Merkezi Aziýada hiç wagt görülmedik derejede wajyplyga we hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan görnüşine öwrüldi.

Şunuň bilen baglanyşyklylykda, sebit ýurtlarynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy we kooperasion gatnaşyklary güýçlendirmek-de ykdysadyýetleriň tizden-tiz dikelmegine we ösmegine ýardam eder.

Merkezi Aziýa ýurtlary arasyndaky dürli derejede geçirilýän gepleşikleriň ykdysady gün tertibi sebit ýurtlarynyň bilelikde öndürilen önümleri ýerlemek maksady bilen, üçünji dünýä ýurtlarynyň bazarlaryna çykmagyň mehanizmini döretmek boýunça eýýäm hyzmatdaşlyk edýändiklerini görkezýär.

Mundan daşgary, kooperasiýanyň ösüşine itergi berýän mehanizmleriň we gurallaryň gözlegi alnyp barylýar, MA-da öndürilýän harytdyr hyzmatlary bilelikde satyn almagy we öz bazarlaryna satmagy höweslendirmek boýunça çäreler görülýär. Milli ykdysadyýetleriň öňe gidýän ösüşini we olaryň netijeliligini artdyrmagy üpjün edýän esasy şertleriň biri hökmünde köp sanly ykdysady agentleriň tagallalarynyň kooperasiýasy çykyş edýär.

Senagat kooperasiýasynyň şereketleriň tagallalaryny birleşdirmegiň iň täsirli formalarynyň biridigi, onuň diňe bir girdeji almaga däl, eýsem bäsdeşlik göreşinde degerli jogap bermäge-de mümkinçilik döredýändigi şübhesizdir.

Senagat kooperasiýasynyň aýratynlygynyň onuň diňe bir ýekebara girdejiniň çeşmesi bolman, eýsem köpçüligiň bähbit çeşmesidigini bellemek wajypdyr.

Umuman, Merkezi Aziýada senagat hyzmatdaşlygynyň we önümçilik kooperasiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak bu sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbidinedir.



Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm