Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.07.2021
27 07 1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kab...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

26.07.2021
23b1ab5dafbb5ec4c41394d51db1c5a92a97ab4621657ad38aee2a348ce9c227
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan ...

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

20.07.2021
5b423f5596e96e74e7d18616ee82a2e69f0754d7327f054e632120c5d076f942
28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady s...

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

15.07.2021
Ecc235896ac7848f53ce5916bd3c14a89f6986ffb6123b31c972bb90f0aa1166
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we müm...

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

14.07.2021
8ae887b6fd1727e0adf0260caec25c2236181e96986c03a6c13795fa4f4935af
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we müm...

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

13.07.2021
8c128f19b55223883e7e34d248ba27cfcb44f6c6c76a0176062fb55fc43f6ec1
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşyg...

Benziniň dünýädäki orny

08.07.2021
63451a1e642dfabd7ea7bc661fc10279f219a2f3426f01fe4d82dca23e2c226c
Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan ben...

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

29.06.2021
P 003
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künje...
  • Image
  • ImageBenziniň dünýädäki orny


Image

Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan benziniň 1 litriniň bahasynyň 1,5 manatdygyny (0.429 ABŞ dollarydygyny), dünýädйлш bahasynyň bolsa ondan üç esse ýokarydygyny ($ 1,18) belleýärler. Merkezi Aziýada benziniň iň arzan ýurdy bolan Türkmenistan dünýdäki ýangyç bahalarynyň sanawynda ýedinji orunda durýar.

Dünýäde ýangyjyň bölekleýin bahalary ilaty gyzyklandyrýar, çünki olar dürli harytlaryň, şol sanda sosial ähmiýetli azyk önümleriniň we hyzmatlaryň bahalaryna öz täsirini ýetirýär. Benziniň bahasynyň ýokarlanmagy haryt öndürmegiň, daşamagyň, saklamagyň, satmagyň tutuş ýollaryna böwet bolmaga sebäp bolup, beýleki harytlaryň bahasynyň ýokarlanmagyna howp salýar. Şol sebäpli käbir ykdysadyýetçiler benzin, sarp ediş goruna gönüden-göni girýär diýip hasap edýärler. Nyrhyň ýokarlanmagyna dünýäde, nebit bahalaryndan başlap, aýry-aýry döwletleriň salgyt syýasatyna degişli birgiden içerki we daşarky meseleler täsir edýärler.

Türkmenistanda benziniň arzan bahasynyň durnuklylygy dünýäde uglewodorod ätiýaçlyklaryna baý bolup energiýa potensialynyň we sosial syýasatynyň ileri tutulmagyna baglydyr. Ýurdymyzda ýeterlik mukdarda nebit öndürilip, gaýtadan işlenýär, olaryň belli bir bölegi beýleki ýurtlara eksport edilýär. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (EKO) Energetika ministrleriniň 4-nji mejlisinde habar berlişi ýaly, soňky üç ýylda Baku – Tbilisi – Jeýhan nebit gçiriji arkaly takmynan 20,7 million tonna türkmen çig nebiti we nebit önümleri dünýä bazarlaryna iberilipdir.

Türkmenistanyň içerki bazarlarynyň ösen islegini, nebiti we gazy gaýtadan işleýän ýurdumyzвфлн häzirki zaman kärhanalary kanagatlandyrýar, şolaryň arasynda tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawod aýratyn orny eýeleýär. Bu kärhananyň önümçilik kuwwaty ýylda 1,785 milliard kub metr gazy gaýtadan işlemäge, 600 müň tonna Ýewro-5 benzini, 12 müň tonna dizel ýangyjyny we 115 müň tonna LNG öndürmäge niýetlenendir.

Şu ýylyň maý aýynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tebigy gazdan benzin öndürýän zawodda geçirlen işmaslahatynda kärhananyň her gün 1800 tonna benzin öndürýändigi bellenildi. Ekologik standartlaryna laýyk gelýän bu ýokary hilli önüm baglaşylan ähtnamalar esasynda Owganystana we Ýewropa ýurtlaryna iberilýär. Zawodyň ikinji nobatynyň gurluşygy boýunça işler hem alnyp barylýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm