Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.07.2021
27 07 1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kab...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

26.07.2021
23b1ab5dafbb5ec4c41394d51db1c5a92a97ab4621657ad38aee2a348ce9c227
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan ...

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

20.07.2021
5b423f5596e96e74e7d18616ee82a2e69f0754d7327f054e632120c5d076f942
28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady s...

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

15.07.2021
Ecc235896ac7848f53ce5916bd3c14a89f6986ffb6123b31c972bb90f0aa1166
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we müm...

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

14.07.2021
8ae887b6fd1727e0adf0260caec25c2236181e96986c03a6c13795fa4f4935af
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we müm...

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

13.07.2021
8c128f19b55223883e7e34d248ba27cfcb44f6c6c76a0176062fb55fc43f6ec1
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşyg...

Benziniň dünýädäki orny

08.07.2021
63451a1e642dfabd7ea7bc661fc10279f219a2f3426f01fe4d82dca23e2c226c
Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan ben...

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

29.06.2021
P 003
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künje...
  • Image
  • ImageTürkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär


Image

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depginini belläp geçdiler. Biologiki we maglumat howpsuzlygy, energetika, ykdysadyýetiň çig mal däl pudaklary, medeniýet, bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özara hereketleriň ösdürilmegi üçin ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy.

Nobatdaky saparyň Türkmenistanyň we Hytaýyň Döwlet baştutanlary tarapyndan olaryň şu ýylyň maýynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikleriniň barşynda kesgitlenilen hyzmatdaşlygyň strategiki ugurlaryna laýyklykda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň has hem ösdürilmegi ugrunda möhüm ädim bolup durýandygy bellenildi.

Şu ýylyň maýynda Sian şäherinde geçirilen gepleşikleriň netijeliligi hem nygtaldy, onuň barşynda türkmen-hytaý özara hereketleriniň gün tertibiniň derwaýys meseleleriniň ençemesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şonuň ýaly-da, halkara we sebit meseleleri boýunça hem pikirler alyşyldy. Halkara giňişliginde alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň derwaýys ugurlaryna seredilip geçildi, şeýle-de köptaraplaýyn meýdançalarda başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagynyň aýratyn ähmiýeti bellenilip geçildi. Ministrler häzirki döwrüň umumy wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek meseleleriniň daşary syýasat ugry boýunça utgaşdyrylmagynyň ýygjamlaşdyrylmagynyň zerurlygyny nygtadylar.

Gepleşikleriň dowamynda şeýle-de halkara gün tertibiniň ekologiýa we howanyň üýtgemegi, adam hukuklary hem-de beýleki wajyp meseleleri boýunça ikitaraplaýyn esasda özara geňeşme duşuşyklarynyň yzygiderli geçirilmeginiň oňyn tejribesiniň dowam edilmeginiň zerurlygy nygtaldy.

Medeniýet merkezleriniň özara döredilmeginiň, yzygiderli esasda Medeniýet günleriniň, sergileriň, kinofestiwallaryň we beýleki döredijilik forumlarynyň guramaçylygynyň meselelerine seredildi.

Duşuşygyň ahyrynda Raşid Meredow we Wan I Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2022-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Meýilnamasyna gol çekdiler.

Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nygtaýşy ýaly, bu resminama Türkmenistanyň we HHR-nyň arasyndaky özara hereketlere ulgamlaýyn hem-de yzygiderlilik häsiýetlerini berer.

Gepleşikleriň jemi boýunça şeýle-de «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym we tehnologiýalar ministrliginiň arasynda ylym, tehnologiýalar we innowasiýalar babatynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama» gol çekildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm