Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.07.2021
27 07 1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kab...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

26.07.2021
23b1ab5dafbb5ec4c41394d51db1c5a92a97ab4621657ad38aee2a348ce9c227
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan ...

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

20.07.2021
5b423f5596e96e74e7d18616ee82a2e69f0754d7327f054e632120c5d076f942
28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady s...

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

15.07.2021
Ecc235896ac7848f53ce5916bd3c14a89f6986ffb6123b31c972bb90f0aa1166
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we müm...

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

14.07.2021
8ae887b6fd1727e0adf0260caec25c2236181e96986c03a6c13795fa4f4935af
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we müm...

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

13.07.2021
8c128f19b55223883e7e34d248ba27cfcb44f6c6c76a0176062fb55fc43f6ec1
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşyg...

Benziniň dünýädäki orny

08.07.2021
63451a1e642dfabd7ea7bc661fc10279f219a2f3426f01fe4d82dca23e2c226c
Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan ben...

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

29.06.2021
P 003
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künje...
  • Image
  • ImageMerkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar


Image

Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we mümkinçilikler” atly halkara konferensiýa gatnaşmaga Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň döwlet we hökümet baştutanlary, daşary işler ministrleri, Russiýanyň, ABŞ-nyň we Hytaýyň, şeýle hem halkara guramalaryň wekilleri çagyryldy.

Forumyň çäginde ýurtlaryň arasynda ulag, logistika, energetika we söwda, şeýle hem medeni we gumanitar gatnaşyklar boýunça hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmek baradaky teklipleri ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Duşuşykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dünýä ilatynyň 25%-iniň ýaşaýan ýeri bolan harytdyr hyzmatlary eksport etmek üçin geljegi uly bazar bolup duran Günorta Aziýa döwletleri bilen ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine garalar.

Mysal üçin, Türkmenistan sebitde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini gurmak boýunça taslamany durmuşa geçirýär. Gyrgyzystan we Täjigistan Owganystany we Pakistany 5 milliard kWt/sagat elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin, elektrik geçiriji liniýalaryň gurluşygyny göz öňünde tutýan CASA-1000 halkara taslamasyny durmuşa geçirýär, Gazagystan bolsa Hindistan we beýleki Günorta Aziýa ýurtlary bilen söwdany artdyrmak üçin, Eýranyň Çabahar portuny ulanmak bilen, Demirgazyk – Günorta halkara ulag dälizini ösdürmäge gatnaşýar.

Türkmenistan Özbegistanyň iň möhüm sebit hyzmatdaşlaryndan biridir. GDA internet portalynyň maglumatlaryna görä, soňky dört ýylda bu iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 2,7 esse artypdyr. Daşkent we Aşgabat üçin iň möhümi dokma, gurluşyk, himiýa we elektron senagaty ýaly ugurlar boýunça birnäçe bilelikdäki taslamada özara hyzmatdaşlygyň artdyrylmagydyr.

Bu ýurtlar garaşsyzlyga eýe bolandan soň, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat we ynam ýörelgelerine esaslanýan türkmen-özbek strategik hyzmatdaşlygy indi birnäçe ýyl bäri köpasyrlyk umumy mirasy bolan iki dogan halkyň arasyndaky gatnaşygy häzirki zaman şertlerinde ýola goýmagyň we ösdürmegiň ajaýyp mysaly bolup gelýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm