Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

16.09.2021
Pr17 09 001
Şu gün, eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ýene-de bir d...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistan tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny artdyrdy

16.09.2021
C53f570ba4362a4f5a345651bfc44e76e3bea3659742b28c1a2c4e8770ff559e
2021-nji ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda çykarylan tebigy we ugurdaş gazyň möçberi 55 milliard kub metrden aşdy. Bu...

Türkmenistan XVII Ýewraziýa Media Forumynyň meýdançasynda

15.09.2021
5dd42895a9136a48f25318420a5a777c72c0795165e8b2c3cedea110b0ea93fa
15-nji sentýabrda Gazagystanyň paýtagty Nursoltanda meýdançasynda dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekillerini jemlän XVII ...

Gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň taslamasy üstünlikli amala aşyryldy

03.09.2021
Aa62972f90a2d65c0a478f5156a8d9723b5f6b5e52d0f7fe70398392f64b7a1d
Şu gün Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş d...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

01.09.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban talyplar, eziz okuwçylar! Sizi Garaşsyz Watanymyzda giňden ...

Türkmenistan Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeltdi

31.08.2021
F55cec77063516be66feab26bcfd48f8af3f25177cb013a36bea47affbcbb04d
Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeldildi, diýip DIM-niň Metbugat gullu...

Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli harby ýörişe taýýarlyk görmek boýunça maslahat geçirdi

31.08.2021
01 09 100
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27.08.2021
270821 001
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...Energiýaçylar üçin hyzmat merkezi gurulýar


Image

“Çalyk Enerži” şereketiniň potratçy guramasynyň hünärmenleri “Türkmenenergo” döwlet korporasiýasynyň buýurmagynda döredilýän Energiýa enjamlaryny bejerme we ideg etme merkezinde enjamlary oturtmaga başladylar. “Çalyk Enerži” şereketi “Türkmenenergoabatlaýyş” kärhanasy üçin Merkezi Aziýada iň uly häzirkizaman ýokary tehnologiýaly bazany döretmek işini bary-ýogy üç ýylda, ýagny 2022-nji ýylyň ortalaryna tamamlamaly bolar, bu ýerde ilkinji gezek ýerli şertlerde tehniki hyzmat ediş, ilkinji nobatda bolsa, elektrik beketlerini abzallaşdyrmakda ulanylan kuwwatly gaz turbinalaryna hyzmat ediş işi guralar. Gurluşyk bilen bir wagtda ökde hünärli işgärleri taýýarlamak we iş öwretmek-de alnyp barylýar.

Häzirki wagtda diňe Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň öndüriji desgalarynda Amerikanyň “General Electric” şereketiniň dürli kuwwatly otuzdan gowrak gaz turbinasy ulanylýar. Bular türkmen elektrik ulgamlarynyň ygtybarly işlemegini üpjün edýän ýokary netijeli enjamlardyr. Olara tehniki hyzmaty öň şereketiň özi edýärdi. Indi abzallar öndürijiliginiň we işe taýýarlygynyň ölçeglerine laýyklykda Büzmeýin şäherindäki ýöriteleşdirilen merkezde dikeldiler. Şol ýerde-de gaz turbinalarynyň könelen bölekleriniň gaýtadan dikeltme işi ýola goýulýar. Bu maksat üçin desga bölünip berlen ýerlerde – Büzmeýiniň döwlet elektrik bekediniň ýanynda – potratçy eýýäm ähli zerur binalary gurup, ownuk-uşak işleri tamamlaýar.

Edara binasynyň diwarlary galdyryldy, bu ýerde okuw merkezi we kompýuter tehnikasy bilen enjamlaşdyrylan hyzmat merkeziniň işgärleri üçin jaý, maslahat zaly we beýleki otaglar bolar. Merkeziň çäginde meýdany dört müň inedördül metrden gowrak bolan ussahanalar guruldy. Olary öňdebaryjy öndürijileriň tehnologiýalary boýunça gaz turbinalarynyň böleklerini dikeldýän ýokary tehnologiýaly desgalar bilen enjamlaşdyrmak meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, gaz turbinalaryny abatlamak baradaky şertnama laýyklykda, potratçy gaz turbinalary üçin 16 toplum ätiýaçlyk şaýyny berer, bu bolsa alyş-çalyş gaznasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Häzir çylşyrymly ulgamlary ýöriteleşdirilen iş ýerlerine daşamak we galdyryp bermek üçin ussahanalaryň her bölüminde köpri kysymly ýük göterijiler oturdyldy.

Indi transformator abzallaryna hyzmat ediş bölümini işe girizmäge taýýarlyk görülýär. Bu ýerde elektrik generatorlaryny, dürli kuwwatly kömekçi transformator beketlerini, elektrik panellerini we beýleki elektrik enjamlaryny, ammar binasyny, himiýa ussahanasyny, şeýle hem tutuş hyzmat merkezine ideg etmek üçin tehniki binany has ýokary tehnologik derejede özleşdirmeli bolar.

Hünärmenleriň pikiriçe, ideg hyzmatynyň ýola goýulmagynyň, abatlaýyş işleriniň wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň hasabyna gaz turbinalarynyň işiniň ygtybarlylygy ýokarlanar, abatlaýyş işleriniň möhleti gysgalar, gaz turbinalaryny abatlamak üçin çykdajylar azalar we täze iş ýerleri peýda bolar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm