Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

16.09.2021
Pr17 09 001
Şu gün, eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ýene-de bir d...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistan tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny artdyrdy

16.09.2021
C53f570ba4362a4f5a345651bfc44e76e3bea3659742b28c1a2c4e8770ff559e
2021-nji ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda çykarylan tebigy we ugurdaş gazyň möçberi 55 milliard kub metrden aşdy. Bu...

Türkmenistan XVII Ýewraziýa Media Forumynyň meýdançasynda

15.09.2021
5dd42895a9136a48f25318420a5a777c72c0795165e8b2c3cedea110b0ea93fa
15-nji sentýabrda Gazagystanyň paýtagty Nursoltanda meýdançasynda dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekillerini jemlän XVII ...

Gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň taslamasy üstünlikli amala aşyryldy

03.09.2021
Aa62972f90a2d65c0a478f5156a8d9723b5f6b5e52d0f7fe70398392f64b7a1d
Şu gün Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş d...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

01.09.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban talyplar, eziz okuwçylar! Sizi Garaşsyz Watanymyzda giňden ...

Türkmenistan Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeltdi

31.08.2021
F55cec77063516be66feab26bcfd48f8af3f25177cb013a36bea47affbcbb04d
Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeldildi, diýip DIM-niň Metbugat gullu...

Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli harby ýörişe taýýarlyk görmek boýunça maslahat geçirdi

31.08.2021
01 09 100
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27.08.2021
270821 001
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...Çagalar öýlerindäki çagalaryň täzeden maşgala gowuşmagy üçin amala aşyrylýan durmuş hyzmatlary


Image

Türkmenistan Hökümetiniň we BMG-niň bilelikdäki “Ýokary hilli inklýuziw durmuş hyzmatlaryny ýerli derejede giňişleýin ornaşdyrmak arkaly, durmuş taýdan gorag ulgamyny kämilleşdirmek” maksatnamasynyň çäginde Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň durmuş hyzmatlary boýunça ýöriteleşdirilen synag toparlarynyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary hem Lebap welaýatlaryndaky çagalar öýleriniň ýolbaşçylary bilen sazlaýjy duşuşygy bolup geçdi. Duşuşyga BMG-niň Çagalar Gaznasynyň hünärmenleri we maksatnamanyň halkara bilermenleri hem gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşanlar çagalaryň maşgala hukugyny üpjün etmek üçin, çagalar öýlerinden çagalaryň täzeden maşgala gowuşmagy üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň maksatlaryny we wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu işiň guramaçylyk meseleleri-de ara alnyp maslahatlaşyldy. Çaga öýleriniň wekilleri sosial iş boýunça hünärmenleriň we durmuş hyzmat ediş merkezleriniň psihologlarynyň täzeden gowuşmak işinde maşgalalara goldaw bermek, şol sanda maşgala we çagadyr ata-enäniň ygtyýarlyklaryna giňişleýin baha bermek, bu işi Maşgala goldaw bermegiň şahsy meýilnamasyna laýyklykda alyp barmak boýunça iş usullary bilen-de tanyşdylar.

Bilelikdäki maksatnama sosial iş boýunça hünärmenleri we ýolbaşçylary taýýarlamak arkaly Türkmenistanda sosial işleriň we durmuş hyzmatlarynyň mümkinçiliklerini güýçlendirmegi göz öňünde tutýar. Ýerli derejedäki durmuş hyzmatlarynyň täze nusgasy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäginde has giň gerimde amala aşyrylmagy üçin, hökümet tarapyndan doly kabul ediler. Bilelikdäki maksatnamanyň netijeleri boýunça we synag edilýän hyzmatlaryň netijeliligine esaslanyp, 2022-nji ýyla çenli hökümetiň ýerli derejede sosial hyzmatlar üçin býudjet serişdelerini artdyrmagyna garaşylýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm