Täzelikler

Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiň mejlisine gatnaşdy

13.10.2021
B9f4d72d63fb14bc51494a27905c1c5e3da3b8c7f5d7b30f4f867474e67c3e71
2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Nur-Soltan şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

13.10.2021
131021 pr 01
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

Sebitdäki iň uly söwda we dynç alyş merkezi Aşgabatdadyr

13.10.2021
Af9ca9b3a9ce4ee2633b9cbb055ee4b3a86425aa422de3ecc9e6d9e61af871be
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşma...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda halkara lukmançylyk forumy geçirildi

08.10.2021
07cb759504db2dcb41ef1c95633e127468df7bf13abf459216fe389ca0e0b3ec
Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe b...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistan — Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen

07.10.2021
616dc6f3c8d842f653cf65c9c4c46ffd0ff551c85168f321e982d33183c73b8c
Şu gün türkmen paýtagtynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy geçi...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

06.10.2021
07 10 001
Şu gün — Hatyra gününde türkmenistanlylar 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda wepa...
  • Image
  • Image

Türkmen talyplary Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna çykdylar

05.10.2021
Ec6793f218078629aed694e34f1964ffe6bdb247b3b8c0820190fd293aa9afb9
Türkmenistanyň ýedi ýokary okuw jaýlarynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howa...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna resmi sapary başlandy

04.10.2021
05 10 002 pr
Şu gün günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Özbegista...
  • Image
  • ImageTürkmenistan XVII Ýewraziýa Media Forumynyň meýdançasynda


Image

15-nji sentýabrda Gazagystanyň paýtagty Nursoltanda meýdançasynda dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekillerini jemlän XVII Ýewraziýa Media Forumy işe başlady.

Çäräniň garyşyk formaty oňa gatnaşýanlaryň düzümini giňeltmäge mümkinçilik berýär, oňa gazagystanly, russiýaly, özbegistanly, täjigistanly, britaniýaly bilermenler bilen bir hatarda Türkmenistan hem işjeň gatnaşýar.

Çäräniň maksatnamasy üç günlükdir. Şol üç günüň dowamynda çärä gatnaşýanlara tegelek stollar, kämilleşdirme sapaklary we pandemiýanyň dünýä jemgyýetçiligine täsirine bagyşlanan pikir alyşmalar garaşýar. Forumyň maksady ýurtlar arasynda berk dostlukly gatnaşyklary saklap galmak, gönüden-göni gepleşik döretmek we bolup geçýän wakalaryň esasynda Ýewraziýa KHS-niň ösüşine goldaw bermekdir.

Türkmensitanyň wekilleri türki dilli ýurtlaryň KHS-niň “Täze durmuş hakykaty şertlerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek” atly Tegelek stol gepleşigine gatnaşýarlar.

Ozal, şu ýylyň awgustynda Hazar kenaryndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň maslahat duşuşygy geçipdi, oňa gatnaşmak üçin ýurdumyza Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyzystan Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew geldi.

Şonda ýokary wezipeli myhmanlaryň öňünde çykyş etmek bilen, milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň durmuşa geçirilmegi umumy abadançylyga, ösüşe we öňe gidişligiň bähbitlerine laýyk gelýän dürli taraplaýyn mümkinçiliginiň bardygyny belledi.

«Men biziň birek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbitleri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli goňşuçylygyň we hormat goýmagyň köpasyrlyk tejribesine, egsilmez ynsanperwer we adamçylyk gatnaşyklaryna, medeniýetiň, diniň we däp-dessurlaryň umumylygyna daýanyp, öz ýörelgelerimizi açyk we ynanyşmak bilen beýan edip çözüp bilmejek meselämiziň ýokdugyna ynanýaryn» diýip döwlet Baştutanymyz nygtady.

BSGG we BMG-niň beýleki ýöriteleşdirilen düzümleri bilen bilelikde hereket etmek bilen, ýurdumyz lukmançylyk diplomatiýasy pudagynda ‒ lukmanlaryň hassalar bilen gönümel gatnaşygyny artdyrmakda, adamlaryň saglygyny goramakda täsirli çäreleri işläp düzmekde, howply keselleriň öňüni almakda we olar bilen göreşde ylmy-maglumat alyş-çalşygynda baý tejribe gazandy.

Täze durmuş hakykatyna uýgunlaşmak bilen, türkmen lukmanlary we galamgärleri COVID-19-a garşy sanjym geçirilýän döwründe netijeli maglumatlandyrma usullary bilen tanyşdylar. Hünärmenler üçin gysga möhletli okuwy BSGG-niň Türkmenistan edarasy gurady.

Pandemiýanyň dünýäni üýtgedendigini inkär etmek bolmaz, ýöne şunuň bilen birlikde, Nursoltanda açylan XVII Ýewraziýa Media Forumynyň wezipesi bütindünýä hyzmatdaşlygynyň täze wektorlaryny gözlemek üçin möhüm meýdança bolmakdyr. Şeýle hem forumyň meýdançalarynda Gazagystanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna, “ýaşyl strategiýa”, toslama habarlar we pandemiýadan soňky geljege bagyşlanan iş mejlisleri geçiriler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm