Täzelikler

Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiň mejlisine gatnaşdy

13.10.2021
B9f4d72d63fb14bc51494a27905c1c5e3da3b8c7f5d7b30f4f867474e67c3e71
2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Nur-Soltan şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

13.10.2021
131021 pr 01
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

Sebitdäki iň uly söwda we dynç alyş merkezi Aşgabatdadyr

13.10.2021
Af9ca9b3a9ce4ee2633b9cbb055ee4b3a86425aa422de3ecc9e6d9e61af871be
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşma...
 • Image
 • Image

Türkmenistanda halkara lukmançylyk forumy geçirildi

08.10.2021
07cb759504db2dcb41ef1c95633e127468df7bf13abf459216fe389ca0e0b3ec
Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe b...
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistan — Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen

07.10.2021
616dc6f3c8d842f653cf65c9c4c46ffd0ff551c85168f321e982d33183c73b8c
Şu gün türkmen paýtagtynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy geçi...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

06.10.2021
07 10 001
Şu gün — Hatyra gününde türkmenistanlylar 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda wepa...
 • Image
 • Image

Türkmen talyplary Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna çykdylar

05.10.2021
Ec6793f218078629aed694e34f1964ffe6bdb247b3b8c0820190fd293aa9afb9
Türkmenistanyň ýedi ýokary okuw jaýlarynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howa...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna resmi sapary başlandy

04.10.2021
05 10 002 pr
Şu gün günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Özbegista...
 • Image
 • ImageSebitdäki iň uly söwda we dynç alyş merkezi Aşgabatdadyr


Image

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat «Aşgabat» diýlip atlandyrylan binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. «Beýik bina» kärhanasy tarapyndan gurlan Söwda we dynç alyş merkeziniň binalar toplumynyň halkara derejedäki güwänamalara eýe bolandygy guwandyryjydyr. Germaniýanyň «German Council» söwda merkezleriniň geňeşi tarapyndan bu topluma «Ýokary tehnologiýa esaslanyp gurlandygy» baradaky güwänama, Doklands (London) ylmy-barlag akademiýasynyň «Certificate of Excellence 2021» güwänamasyna mynasyp boldy. Şeýle hem bu merkeze Awstriýanyň «Vorarlberger» binagärçilik instituty tarapyndan «Özboluşly dizaýn» güwänamasynyň berlendigini we onuň Söwda merkezleriniň halkara geňeşiniň (ICSC) agzalygyna kabul edilendigini bellemeli.

«Aşgabat» diýlip atlandyrylan täze söwda toplumynda söwda we dynç alyş merkeziniň işini we döwrebap dizaýnçylyk pikirlerini guramagyň iň öňdebaryjy çözgütleri öz beýanyny tapypdyr. Merkeziň çäginde birnäçe çüwdürim bar, olaryň işlemegi üçin, häzirki zaman sanly tehnologiýalar we aýdym-saz ulanylýar.

Onuň ýanynda birnäçe köp öýli ýaşaýyş jaýy ýerleşýär. Öýleriň gurluşygy we bezegi bolsa ýaşaýjylaryň islegleri göz öňünde tutulyp ýerine ýetirilipdir. Bu möhümdi, sebäbi bu jaýlary köpçagaly maşgalalar aldylar.

Sekiz gektar meýdany bolan toplumyň çäginde logiki taýdan şertli ulag we pyýada ýollary, galdyrymly köpri, emeli kanal hem dynç alyş ýerleri bar.

Toplumyň düzümine ýerasty awtoulag duralgasy, ýuwalgaly awtoulag hyzmat merkezi we kafe girýär. Onuň daş-töwereginde bag we seýilgäh zolagy döredilipdir. Altmyş bäş müň inedördül metrlik söwda merkeziniň meýdanynda dürli ugurly 240 dükan, uly bazar, bedenterbiýe we medeni-sagaldyş toplumy, kafe, gözellik salonlary we dellekhanalar, çagalar üçin ýumşak oýun modullary, kinoteatr, buzly meýdança, dynç alyş hem oýun burçy bar.

Täze söwda toplumyna gelýänlerde oňa giriş-çykyş ulag ýollary aýratyn täsir galdyrýar, olar döredilende-de, öňdebaryjy inženerlik we tehniki işlemler öz amalyny tapypdyr, ýokary ýük göteriji häsiýetler, ýerli şertlere mahsus howa we geologik şertler göz öňünde tutulypdyr.

Dynç günleri aşgabatlylar täze söwda toplumynda dürli harytlar satyn alyp, şol bir wagtyň özünde-de wagtlaryny hoşlukda geçirip bilerler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


 • Image
 • Image