Täzelikler

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

26.05.2020
1590518888
Şu gün Daşary işler ministrliginde german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdirliginiň başlygy Oliwer Hermes we ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

25.05.2020
1590436864
Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurban...
  • Image
  • Image

Bitarap Watanymyz — Türkmenistanyň şanyna baýramçylyk konserti

18.05.2020
1589830288
Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýurdumyz...
  • Image
  • Image
  • Image
  • ImageTürkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sergeý Kogogin, «Tatneft» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nail Maganow, «UK» KER-Holding» jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň ýolbaşçysy Hamis Mahýanow bilen duşuşdy.

Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylarynyň dostlukly türkmen halkyna bagtyýarlyk, abadançylyk hem-de ösüşiň we rowaçlygyň ýolunda täze üstünlikler baradaky tüýs ýürekden arzuwlaryny ýetirdi.

Myhman toý-dabaralaryna gatnaşmagyň hem-de dünýäniň dürli künjeklerinde gadymy döwürlerden bäri haýran eden ajaýyp ahalteke bedewleriniň gözelligine we syratlylygyna nobatdaky gezek tomaşa etmegiň özi üçin uly hormatdygyny aýtdy. Nygtalyşy ýaly, her ýyl ýokary derejede bellenilýän ählihalk baýramy milletiň agzybirligini we jebisligini, onuň ýokary medeniýetini görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, dünýä bileleşigini Türkmenistanyň üstünlikleri we gazananlary bilen tanyşdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, iki halkyň öňden gelýän medeni gatnaşyklaryna we ruhy ýakynlygyna esaslanýan hem-de Russiýa Federasiýasy bilen döwletara gatnaşyklaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini belledi.

Ynanyşmak we işewür ýagdaýda geçen duşuşykda ýakyn we uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan we Tatarystan Respublikasy hyzmatdaşlykda hem-de bilelikdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmekde uly tejribe topladylar. Şunda biziň ýurdumyzyň hem-de Tatarystanyň öňdebaryjy kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň — «KamAZ-yň», «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetleriniň, «Kazanyň dikuçar zawody» açyk paýdarlar jemgyýetleriniň we beýlekileriň arasyndaky köpýyllyk hyzmatdaşlygy mysal hökmünde görkezmek bolar. Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda «KamAZ» söwda we okuw-hyzmat merkezi hereket edýär. Bu dünýä belli awtomobil tehnikalary ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda özüni gowy tarapdan görkezdi.

Şunuň bilen baglylykda, dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň täze açylýan mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmegiň, sebitleri senagatlaşdyrmagyň, eksport önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmagyň, şol sanda bar bolan uglewodorod we mineral serişdeleri netijeli peýdalanmagyň, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, häzirki zaman ylmy işleri talap edýän önümçilikleri döretmegiň hasabyna artdyrmagy ugur edinýän toplumlaýyn maksatnamalary nazara almak bilen, hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, ähli ugurlarda diýen ýaly, şol sanda maşyngurluşyk, ýangyç-energetika toplumy, energetika, nebiti gaýtadan işleýän we gazhimiýa senagaty ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler döreýär.

Belent mertebeli myhman ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň berkidilmegine uly ünsüň berilýändigi üçin hoşallyk bildirip, işewür gatnaşyklary giňeltmäge we munuň üçin Tatarystan Respublikasynda döredilen aýratyn ykdysady zolaklary, senagat we tehnoparklary, inžiniring hem-de ylmy-barlag merkezlerini, nano we IT-tehnologiýalary ulgamynda gazanylanlary, kompozision serişdeleri we robot tehnikalaryny, sebitara logistika merkezlerini döretmegiň mümkinçiliklerini ulanmaga taýýarlygyny tassyklady.

Biziň ýurdumyz amatly geografik we geosyýasy ýagdaýyny nazara almak bilen, ulag ulgamynda — awtomobil, demir ýol, deňiz, raýat awiasiýasy ulgamlarynda iri düzüm taslamalarynyň başyny başlaýar we durmuşa geçirýär. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň esasynda Merkezi Aziýa we Hazar sebitleriniň gyzyklanma bildirýän taraplar üçin geljegi uly ykdysady hyzmatdaş, yklym ähmiýetli iri energetika we ulag-üstaşyr merkez hökmünde garaýyş durýar.

Ýangyç-energetika toplumy, söwda-ykdysady ulgam, oba hojalygy, işewürlik we telekeçilik ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň berkidilmegi ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi.

Medeni-ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklara, ylmy we okuw-bilim merkezleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerine aýratyn üns berildi. Şeýle hem Türkmenistanda we Tatarystanda ösdürilmegine uly üns berilýän sport ulgamynda hyzmatdaşlyk meselesi gozgaldy. Mundan başga-da, syýahatçylyk ulgamynda özara gatnaşyklaryň geljegi uludyr.

Taraplaryň geljekde hem ähli ugurlarda özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmäge taýýardygyny tassyklamak bilen, Türkmenistanyň hem-de RF-iň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentleri Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň ähmiýetli ornuny bellediler. Nygtalyşy ýaly, şeýle gatnaşyklar özara uzak möhletleýin bähbitlere hem-de netijeli döwletara türkmen-rus gatnaşyklarynyň strategiýasyna doly laýyk gelýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Prezident Rustam Minnihanow birek-birege mähirli arzuwlaryny beýan edip, Türkmenistanyň hem-de RF-iň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň mizemezdigini tassykladylar, doganlyk türkmen we tatar halklaryna parahatçylyk, bagtyýarlyk we rowaçlyk arzuw etdiler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm