Täzelikler

Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri döwlet Baştutanymyzy Hindistan gününiň baýramçylygyna we ýokary derejeli sammite çagyrdy

03.12.2021
03122021 modi
Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi Türkmenistanyň Prezidentini Gurbanguly Berdimuhamedowy Hindi...

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy mätäç çagalaryň saglygyny bejermek üçin serişde goýberdi

02.12.2021
Fond
Ýurdumyzyň ýaş nesli barada hemmetaraplaýyn alada, olaryň bagtly durmuşda ýaşamagy we sazlaşykly ösmegi, beden hem-de...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy

28.11.2021
2811 37
(Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 28-nji noýabry) Hormatly Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň ýolbaşç...

Türkmenistan YHG agza ýurtlaryny energiýa we transport pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge çagyrdy

28.11.2021
2811 09
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlaryny ulag we energiý...

Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde YHG-nyň 15-nji sammiti geçirildi we Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy kabul edildi

28.11.2021
2811 38
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gur...

ŞHG bilen gatnaşyklar Bitarap Türkmenistanyň “Açyk gapylar” syýasatynyň beýanydyr

25.11.2021
251121 51
Şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gura...

Awtoulag benzininiň eksporty artýar

25.11.2021
251121 09
Özbegistan Respublikasynyň Döwlet komitetiniň statistika boýunça metbugat gullugynyň habaryna görä, şu ýylyň 10 aýynd...

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

24.11.2021
Pr 25 11
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe top...Türkmenistanyň wekilleri GDA agza ýurtlaryň Howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlarynyň ýygnagyna gatnaşdy


Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow GDA agza ýurtlaryň Howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlarynyň Moskwada geçirilen IX duşuşygyna gatnaşdy.

Duşuşyga gatnaşanlar howpsuzlyk, migrasiýa we biotehnologiýany ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

«GDA-nyň 30 ýyllygy bilen baglanyşyklylykda biziň ýurtlarymyzyň ýolbaşçylary Arkalaşygyň esaslandyryş resminamalarynda görkezilen maksatlaryň we ýörelgeleriň ähmiýetini ýitirmändigini, halkara gatnaşyklaryň ösüşiniň häzirki ugurlaryny doly görkezýändigini belleýän Beýannama kabul etdiler» – diýip, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy Sergeý Lebedew çykyşynda belledi.

Sergeý Lebedew, ýygnananlaryň ünsüni migrasiýa pudagyndaky özara gatnaşyklar temasyna çekip, GDA döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynda raýatlaryň Arkalaşyga agza ýurtlaryň çäklerine girmegi, ondan çykmagy, ol ýerde bolmagy we zähmet çekmegi üçin zerur açyk görnüşli dolandyryş işlerini kesgitlemek maksady bilen, şunuň ýaly hyzmatdaşlygy ösdürmek barada Beýannama kabul edilendigini aýtdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image