Täzelikler

Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri döwlet Baştutanymyzy Hindistan gününiň baýramçylygyna we ýokary derejeli sammite çagyrdy

03.12.2021
03122021 modi
Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi Türkmenistanyň Prezidentini Gurbanguly Berdimuhamedowy Hindi...

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy mätäç çagalaryň saglygyny bejermek üçin serişde goýberdi

02.12.2021
Fond
Ýurdumyzyň ýaş nesli barada hemmetaraplaýyn alada, olaryň bagtly durmuşda ýaşamagy we sazlaşykly ösmegi, beden hem-de...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy

28.11.2021
2811 37
(Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 28-nji noýabry) Hormatly Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň ýolbaşç...

Türkmenistan YHG agza ýurtlaryny energiýa we transport pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge çagyrdy

28.11.2021
2811 09
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlaryny ulag we energiý...

Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde YHG-nyň 15-nji sammiti geçirildi we Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy kabul edildi

28.11.2021
2811 38
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gur...

ŞHG bilen gatnaşyklar Bitarap Türkmenistanyň “Açyk gapylar” syýasatynyň beýanydyr

25.11.2021
251121 51
Şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gura...

Awtoulag benzininiň eksporty artýar

25.11.2021
251121 09
Özbegistan Respublikasynyň Döwlet komitetiniň statistika boýunça metbugat gullugynyň habaryna görä, şu ýylyň 10 aýynd...

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

24.11.2021
Pr 25 11
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe top...«Gerçek» aýakgap önümçiligini ösdürýär


Image

Erkek, zenan, çaga aýakgaplarynyň, şeýle hem lukmançylyk edaralary üçin aýakgaplaryň bahar, tomus, güýz we gyş görnüşlerini tikmek bilen meşgullanýan «Gerçek» hususy kärhanasy önüminiň möçberini artdyrdy.

Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, şu ýylda otuz göterim köp, ýagny sekiz million jübütden gowrak dürli aýakgap öndürildi. 500-den gowrak işgäriň işleýän ýedi ussahanasynyň jemlenen Mary welaýatynda kärhanasynda sintetik we ekologiýa taýdan arassa serişdelerden açyk hem ýapyk görnüşli aýakgap öndürmek ýola goýuldy. Ýakynda bu ýerde täze bir bölüm – zenan aýakgaplaryna owadanlyk bermek üçin, bezegdir keşde öndürýän bölüm açyldy. Häzirki wagta çenli bu kärhana ähli möwsümler üçin 650-den gowrak aýakgap görnüşini – dürli ýaşdaky çagalar, erkekler we zenanlar üçin dürli aýakgaplar – sport aýakgaplary, rezin aýakgaplar, mekdep torbalary we başga-da şuňa meňzeş zatlary öndürmegi özleşdirdi.

Kärhananyň hünärmenleri çig mal hökmünde emeli gön, dürli reňkli ýüplükleri, poliuretanlary, poliwinil hlorid ulanýarlar. Adatça, biri-birinden biçüwleriniň dürlüligi bilen tapawutlanýan we bahalary elýeterli, taýmaýan dabanly rahat aýakgaplaryň tomus we bahar modelleri öndürilýär. Kärhananyň sintetik we ekologiýa taýdan arassa materiallardan öndürilen önümlerine diňe ýerli bazarda däl, eýsem daşary ýurtlaryň bazarlarynda islegi artýar. Ýeňil we amatly aýakgaplaryny ýurdumyzyň, Gyrgyzystanyň we Owganystanyň raýatlary satyn alýarlar. Kärhananyň önümlerini Gazagystana ibermek barada gepleşik geçirilýär.

Kärhananyň ýolbaşçysy, telekeçi Aýhan Rejebowa kärhananyň önümçilik kuwwatynyň 19,5 million jübütden-de gowrak aýakgap öndürmäge mümkinçilik berýändigini aýtdy. Geljek ýylyň başynda kärhanada aýakgap tikýän ýene üç desga hatary işe giriziler, bu desgalar 100-den 150-ä çenli täze görnüşli önüm, şol sanda şypbyk, erkek we zenan çepekleri, mekdep okuwçylary we ýetginjekler üçin açyk hem ýapyk aýakgaplary öndürer.

Diňe Türkmenistanda däl, eýsem Merkezi Aziýada giňden tanalýan öňdebaryjy «Gerçek» hususy kärhanasy 2015-nji ýyldan bäri dürli görnüşli aýakgap öndürmek bilen meşgullanýar. Geçen ýyl ol Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigi tarapyndan guralan «2020-nji ýylyň telekeçisi» diýen bäsleşikde ýeňiş gazanyp, «Ýylyň senagatçysy» diýen ada mynasyp boldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image