Täzelikler

Türkmenistan halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlykda deňiz ulaglaryny ösdürmegiň taslamasyny amala aşyrar

22.01.2022
78744
Türkmenistan deňiz ulaglaryny ösdürmegiň taslamasyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar, ol Türkmenbaşy Halkara deňiz p...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.01.2022
22 01 22pr
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...

Türkmenistanda raýat ýagdaýynyň ýazgylaryny onlaýn hasaba almak boýunça taslama işlenip düzülýär

19.01.2022
Online regist
Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýur...

«Aýdyň gijeleriň» önümleri: planşetler, «akylly» telefonlar, telewizorlar we täze tehnologiýalar

19.01.2022
252566
«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti ilkinji gezek urga çydamly «Aýtab» söwda nyşanly 8 we 10 inçlik (8 (10) x 2,54) gar...
  • Image

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

18.01.2022
Taskent
2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetin...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

17.01.2022
Pr palace1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegç...

Türkmenistana Owganystanyň wekiliýeti sapar bilen geldi

15.01.2022
Owgan del
Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti Türkmenistana s...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

12.01.2022
13 01pt
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...Türki döwletleriň guramasynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi


Image

11-nji ýanwarda Türki döwletleriň guramasynyň Daşary işler ministrleriniň adatdan daşary onlaýn duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

R.Meredow duşuşykda çykyş edip, 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Stambul şäherinde geçirilen Türki döwletleriň guramasynyň Sammitiniň ähmiýetini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Sammitiň dowamynda eden çykyşynda “Biziň döwletlerimiziň halklaryny ählumumy parahatçylyga, durnuklylyga we özara düşünişmäge gönükdirilen köpýyllyk taryhy kökler, medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy baglanyşdyrýar” diýip belläp geçendigi barada aýdyldy.

Ministr, şu garaýyşlardan ugur alyp, Türkmenistanyň hem Guramanyň ähli döwletleri bilen ykdysady, durmuş we ynsanperwer ösüşiň kepili bolan parahatçylygyň we durnuklylygyň ýokary derejesini saklamak üçin ýakyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirjekdigi mälim etdi.

Soňky günlerde Gazagystanda bolup geçen wakalar barada aýdyp, R.Meredow Türkmenistanyň bu ýurtdaky ýagdaýlaryň tiz wagtda kadalaşmagyna, Gazgystanyň durnukly jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşine uly gyzyklanma bildirýändigini aýratyn nygtady. Paýhas, öňdengörüjilik, ata-babalaryň däp-dessurlaryna çuňňur hormat goýmak ýaly häsiýetleriň ýüze çykan ähli meseleleri konstitusion hukugyň çäklerinde hem-de halkara kadalara we düzgünlere laýyklykda çözmek üçin mäkäm esas bolup hyzmat etjekdigine berk ynam bildirildi.

Gazak halkyna parahatçylyk we abadançylyk arzuw edip, R.Meredow bu maksada ýetmek üçin Türkmenistanyň gerekli tagallalary amala aşyrjakdygy barada aýtdy.

Bu ugurda R.Meredow şu ýylyň mart aýyndan başlap Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyna türkmen tebigy gazyny iberip başlamaga taýýardygy barada mälim etdi. Mundan başga-da, Türkmenistanyň geljekde doganlyk Gazagystany zerur mukdarda elektrik energiýasy bilen üpjün etmäge taýýar barada bellenildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm