Täzelikler

Türkmenistanyň paýtagtynda Awtoulagsyz günüň ekologiýa netijeleri jemlenildi

04.06.2020
1591300431
3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2020
1591127311
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýram ...

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy

02.06.2020
1591128694
Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dab...
  • Image
  • Image

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...Türkmenistanyň Gazagystandaky Ilçihanasy sport çärelerini geçirdi


Image

Türkmenistanyň Gazagystandaky diplomatik wekilhanasy futbol, stol üstünde oýnalýan tennis we uly tennis boýunça ýaryş geçirdi. Oňa talyplar, şol sanda biziň ýurdumyzdan Almatynyň ýokary okuw mekdeplerinde: Gazagystanyň Abaý adyndaky mugallymçylyk milli uniwersitetinde, şeýle hem GDYSI-da, tehnologiýa, Halk hojalygy, Süleýman Demirel adyndaky we beýleki uniwersitetlerinde bilim alýan ýaşlar gatnaşdylar.

Bäsleşikler ýurdumyzda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň biraýlygyna gabatlandy we sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmaga hem-de ýaşlary sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga çekmäge gönükdirildi.

Ýaryş tamamlanandan soň baýrakly orunlary eýelän toparlara Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Oňa gatnaşanlar we myhmanlar üçin sahawatly saçak ýazyldy.

Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň Gazagystanyň Jambyl oblastynda guran köpçülikleýin welosiped ýaryşyna M. H. Dulati adyndaky Taraz döwlet uniwersitetinde we Taraz döwlet mugallymçylyk uniwersitetinde ýokary bilim alýan ýaş ildeşlerimiz gatnaşdylar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image