Täzelikler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

26.05.2020
1590518888
Şu gün Daşary işler ministrliginde german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdirliginiň başlygy Oliwer Hermes we ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

25.05.2020
1590436864
Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurban...
  • Image
  • Image

Bitarap Watanymyz — Türkmenistanyň şanyna baýramçylyk konserti

18.05.2020
1589830288
Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýurdumyz...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Döwlet söwda ulgamyny sanlaşdyrmak boýunça taslama durmuşa geçirilýär

16.05.2020
1589808210
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Tehnologiýalar merkeziniň we «Agzybirlik Tilsimaty...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

15.05.2020
1589569550
Şu gün BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda onlaýn görnüşde BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň hemişe...Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler


Image

Ýurdumyzda galla oragynyň depgini barha giň gerime eýe bolýar. 12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem güýzlük bugdaýyň oragyna girişdiler.

Bu ýyl ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde galla oragynyň başyny başlamak hormatyna guşgursak bugdaýyň bol hasyly ýetişdirilen Görogly etrabynyň «Aksaraý» daýhan birleşiginiň ekerançylary mynasyp boldular. Bu künjekde bugdaý örän hasylly boldy. Ýaşulular asylly däbe görä, beýik Biribardan hasylyň bol, oragyň üstünlikli bolmagyny dileg etdiler. Soňra hormatly aksakgallar ýaş nesilleriň ellerinden oragy alyp, «Harmanyňa bereket, çäjiňe bereket!», «Goý, harmanlarymyz belende galsyn!» diýen mübärek sözleri dillerine sena edinip, guşgursak däneli bugdaýyň oragyna ak pata berdiler we nobaty kombaýnçylara geçirdiler.

Daşoguz welaýatynda bugdaý ekilen 157 müň gektardan, ekerançylar 300 müň tonna bugdaý ýygnamagy maksat edinýärler. Gallaçylar ýerli toprak-howa şertlerine uýgunlaşan bugdaý sortlaryny ekdiler.

2019-njy ýylyň bugdaý möwsüminde däne orýan kombaýnlaryň 380-si hereket edýär. Esasan, «John Deere» (ABŞ), «CLAAS» (Germaniýa) kombaýnlaryna tejribeli mehanizatorlar erk edýärler. Kombaýnçylaryň köpüsi ýakynda dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden ýurdumyza getirilen täze häzirki zaman tehnikalaryny gowy dolandyrmak maksady bilen, ýörite hünär okuwlaryny geçdiler.

möwsümi döwründe zerur ýangyç, çalgy serişdeleri, tehnikalar üçin ätiýaçlyk şaýlar bilen üpjün edilen göçme abatlaýyş-mehaniki toparlaryň 117-si gallaçylara gije-gündiziň dowamynda hyzmat eder. Möwsüme gatnaşýan mehanizatorlar, sürüjiler we beýleki işgärler bilen zähmeti goramak, ýangyn howpsuzlygy boýunça okuwlar geçirildi. Olar üçin ekin meýdanlarynda degişli durmuş şertleri döredildi, medeniýet işgärleriniň çykyşlary, göçme söwda hem guralar.

Galla meýdanlaryndan bugdaýy kabul ediş bölümlerine ýük awtoulaglarynyň 1900-si daşar. Bugdaýyň bir bölegi guradylandan we deslapky arassalanandan soň tohumlyk üçin saýlanyp alnar, galany bolsa un ediler, şeýle hem Görogly, Boldumsaz, S.Türkmenbaşy adyndaky we beýleki etraplardaky elewatorlarda saklamak üçin goýlar.

«Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugynyň barlaghanalary hem möwsüme doly taýýar edildi. Bu gullugyň hünärmenleri iň täze enjamlaryň kömegi bilen ekin meýdanlardan gowuşýan bugdaýyň hilini bada-bat barlar.

Balkan welaýatynyň gallaçylary barada aýdanyňda bolsa, olaryň döwlet borçnamasy 120 müň tonna bugdaý ýygnamakdan ybaratdyr. Günbatar sebitde güýzlük bugdaý üçin 60 müň gektar ýer bölünip berildi. Bu ekin meýdanlary, esasan, Serdar we Bereket etraplarynyň daýhan birleşikleriniň ekerançylyk meýdanlaryna degişlidir. Sebitde bol hasyl ýetişdirmek ugrunda agrotehniki kadalara berk eýermek, güýzlük bugdaýa ideg etmek boýunça çäreleri takyk berjaý etmek bilen baglanyşykly köp işler durmuşa geçirildi.

Welaýatda galla oragy möwsüminiň her bir gününi netijeli peýdalanmak üçin zerur taýýarlyk işleri alnyp baryldy. Ekin meýdanlaryna däne orýan kombaýnlaryň onlarçasy çykaryldy, şolaryň bökdençsiz işledilmegi üçin awtoulaglar, ätiýaçlyk şaýlar, ýangyç-çalgy serişdeleri bilen ýeterlik üpjün edilen abatlaýyş-mehaniki toparlaryň giň düzümi guraldy.

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda möwsümiň öň ýanynda welaýat hem-de etrap häkimlikleriniň wekilleriniň, tejribeli agronomlaryň, mehanizatorlaryň, kärendeçi gallaçylaryň gatnaşmagynda önümçilik-okuw maslahatlary geçirildi. Olarda möwsümi mynasyp derejede guramak, galla oragyna dahylly tutuş toplumyň işini anyk we sazlaşykly üpjün etmek meselelerine üns berildi.

Okuw maslahatyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa oba zähmetkeşleri hakynda edýän hemişelik aladasy, obasenagat toplumyny tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmaga we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeler, Watanymyzyň abadançylygyna we gülläp ösüşine saldamly goşant goşýan ekerançylaryň mynasyp durmuşy we netijeli zähmet çekmegi babatda döredýän şertleri üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.

Guşgursak däneleriň ilkinji tonnalaryny Watan harmanyna tabşyrmak ýaly şanly waka mynasybetli guralan dabaralaryň çäginde bugdaý atyzlarynyň gapdalynda ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümleriniň sergisi guraldy. Häzirki zaman oba hojalyk tehnikalarynyň nusgalary görkezildi. Owadan bezelen ak öýlerde dabara gatnaşyjylara baýramçylyk tagamlary hödür edildi. Welaýatyň tans we döredijilik toparlary, estrada hem-de halk aýdymçylary gallaçylara ajaýyp aýdym-sazlaryny sowgat etdiler. Türgenler hem özleriniň ussatlyklaryny görkezdiler.

Şu ýyl hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň öňünde 1 million 600 müň tonna möçberde bugdaý hasylyny ýygnamak wezipesini goýdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm