Täzelikler

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.01.2020
1578682455
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyl...Gallaçylaryň ýokary zähmet üstünligi — azyk bolçulygynyň kepili


Image

Türkmenistanyň gallaçylary uly zähmet ýeňşini gazandylar. Olar Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Türkmenistan gadymy we baý ekerançylyk medeniýetiniň ýurdudyr. Häzirki döwürde topraga aýawly garamak däpleri täze many-mazmuna eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça oba hojalygynda durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmeler aýdyň netijesini berýär.

Daýhanlara ägirt uly ýeňillikler berilýär, pudagy täze tehnikalar bilen üpjün etmek işi giň gerimde alnyp barylýar, iň täze tehnologiýalar we ylmy işläp taýýarlamalar işjeň ornaşdyrylýar, şolar ata-babalarymyzyň ýerden rejeli peýdalanmak baradaky köpasyrlyk tejribesi bilen bilelikde oba hojalygyny çalt depginler bilen ösdürmegiň ygtybarly binýadyna öwrülýär.

Oba hojalyk önümlerini öndürijileriň döwlet tarapyndan hemmetaraplaýyn goldanylmagy, türkmen obasyny ösdürmek üçin kuwwatly durmuş-ykdysady binýadyň üpjün edilmegi obasenagat toplumynda öndürilýän önümleriň möçberleriniň artdyrylmagynyň girewidir.

Şu ýyl ýurdumyzda 760 müň gektar meýdana bugdaý ekildi. Galla oragynyň gyzgalaňly möwsüminde dünýäniň meşhur önüm öndürijileri bolan «CLAAS», «John Deere», «Case», «New Holland» kompaniýalarynyň galla ýygnaýan kombaýnlarynyň 2 müňe golaýy işledildi. Bu döwrebap tehnikalar gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işläp, ekerançylara ýetişdirilen bol hasyly ýitgisiz hem-de çalt ýygnap almaga ýardam etdi.

Dürli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan berlen ýük maşynlarynyň 10 müňden gowragy bugdaýyň kabul ediş bölümlerine, ammarlara we elewatorlara daşalmagyny üpjün etdi.

Galla oragy möwsüminde göçme abatlaýyş-mehaniki toparlaryň ýüzlerçesi gije-gündiziň dowamynda gallaçylara hyzmat edip, olary zerur bolan ähli zatlar — ýangyç, çalgy ýaglar, tehnikalar üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etdiler.

Meýdan düşelgelerinde galla oragyna gatnaşýan mehanizatorlar, sürüjiler we beýleki işgärler üçin oňaýly durmuş şertleri döredildi, medeniýet işgärleriniň çykyşlary, ykjam söwda nokatlarynyň işi guraldy.

Galla ýygnaýan toparlaryň ählisiniň sazlaşykly işi guwandyryjy netijeleri berdi.

Mälim bolşy ýaly, indi birnäçe ýyldan bäri, Türkmenistan ýetişdirilýän azyk bugdaýynyň artykmaç bölegini daşary ýurtlara ibermek mümkinçiligine eýedir. Munuň özi döwletimiziň okgunly ösüşi nukdaýnazaryndan uly ähmiýete eýedir. Ýurdumyz 2020 — 2022-nji ýyllar üçin Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşine saýlanyldy.

Umuman, bularyň ählisi milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, şol sanda içerki bazary özümizde öndürilýän galla bilen doly üpjün etmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Däp bolşy ýaly, çörek halkymyz tarapyndan ruhy gymmatlyk hökmünde kabul edilýär. Ekerançylaryň tutanýerli zähmetiniň netijesi hemişe türkmenistanlylaryň bereketli saçaklarynyň bezegi bolupdy we şeýle bolmagynda galýar. Munuň özi gün-günden barha kuwwatlanýan eziz Watanymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygyň kepili, gadymy hem-de baky juwan türkmen topragynyň sahawatlylygynyň egsilmez çeşmesi bolup durýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm