Täzelikler

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry

25.02.2020
1582654894
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň net...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

24.02.2020
1582573320
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäni...
  • Image

Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

23.02.2020
1582480306
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen me...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.02.2020
1582225800
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň n...

Adam hukuklary boýunça pudagara toparyň mejlisi geçirildi

19.02.2020
1582128717
Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçn...

Parahatçylyk döredijilik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň esasydyr

18.02.2020
1582050329
Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ga...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.02.2020
1581963023
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Somali Fede...

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • ImageBirža täzelikleri


Image

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, awtobenzini, nebit koksuny satyn aldylar. Şeýle hemTürkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen benzini we mazudy satyn aldylar. Gyýanlynyň polimer zawodynyň ýokary dykyzlykdaky önümi bolan polietileni satyn almak üçin Şweýsariýadan, Özbegistandan we beýleki döwletlerden gelen işewür toparlaryň wekilleri geleşik baglaşdylar. Owganystandan gelen telekeçiler karbamid («Türkmenhimiýa» DK) satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük, şeýle hem awtoulag ýerlenildi. Satyn alan ýurtlaryň hataryna Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Owganystan, Gyrgyzystan we Özbegistan girdi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 45 million 652 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýa Federasiýasyndan, Hytaýdan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Ermenistandan gelen täjirler jemi bahasy 11 million 297 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi, pagta soapstogynyň çig ýagly kislotasyny, saryja goýunyň ýüňüni satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün