Täzelikler

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasy boldy

15.12.2019
1576434141
«Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasy köpöwüşginli yşyklary, ýaşajyk...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärlerine

14.12.2019
1576264957
Hormatly nebitçiler, gazçylar we geologlar! Siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmen...

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti

12.12.2019
1576175714
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli uly baýramçylyk kons...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

«Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahata gatnaşyjylara

11.12.2019
1576004253
Gadyrly maslahata gatnaşyjylar! Sizi «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ö...

«KamAZ» awtomobilleriniň nobatdaky tapgyry Türkmenistana gelip gowuşdy

10.12.2019
1575920785
Russiýanyň tanymal «KamAZ» kompaniýasynyň awtotehnikasynyň nobatdaky tapgyry paromda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara de...

Indi Media-Türkmen habarlar agentliginiň öz VR-kody bar

10.12.2019
1575976047
2010-njy ýylda Hytaýyň «VR Code Technology» kompaniýasy ilkinji VR-koduň nusgasy bilen tanyşdyrypdy, ol geljekde bizi...

Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalaryň açylyş dabaralary

10.12.2019
1575999331
Şu gün Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Gökdepe etrabynyň sazlaşykly ösýän we ilaty köpelýän künjeginiň suw üp...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

06.12.2019
1575667017
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Bit...Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy forumyň guralmagy bilen gutlady hem-de onuň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi. Forum öz ähmiýeti boýunça diňe bir sebit derejeli däl-de, dünýä derejeli taryhy waka bolup durýar.

«Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy halkara işewürlik hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmakda öňde boljak forumyň ähmiýetini nygtap, türk kompaniýalary üçin öz ösüşinde okgunly öňe gidişligi görkezýän hem-de sebit we ählumumy möçberde özgerişler maksatnamalary hem-de taslamalary öňe sürýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň uly hormatdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli sözler we arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, öz ösüşinde dünýäniň iň soňky gazanan ylmy-tehniki pikirlerine we innowasiýa tehnologiýalaryna esaslanýan Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda örän möhüm milli taslamalaryň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşýan türk kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny belledi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, durmuş ugry Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň esasy bölegidir, ol halkyň abadançylygynyň ýokary derejesiniň üpjün edilmegini alamatlandyrýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan ähli özgertmeler hut şu maksatlara gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda «Çalyk Holdingiň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine kompaniýa ynanylan taslamalary durmuşa geçirmegiň barşy we ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň ugry boýunça 500 kilowolt güýjenmesi bolan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Gurluşyk işleriniň bellenilen meýilnama laýyklykda alnyp barylýandygy aýdyldy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, TOP taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Günorta-Gündogar Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem elektrik energiýasyny üstaşyr ibermäge mümkinçilik berer, bu ýurtlaryň hökümetleri taslamanyň çalt amala aşyrylmagyna uly gyzyklanma bildirýändiklerini birnäçe gezek beýan etdiler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz işleriň ýokary hiliniň üpjün edilmeginiň hem-de bu taslama bilen baglanyşykly ähli işleriň şertnamada bellenilen möhletde ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine «Çalyk Holdingiň» ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi.

Duşuşygyň ahyrynda bildirilen ýokary ynam üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallygyny beýan edip, işewür buýrujy tarapyndan bildirilýän ýokary talaplara eýeriljekdigini, geljekde hem türkmen Lideriniň öňe süren ähli özgertmeler maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşjakdyklaryny nygtady.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm