Täzelikler

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...Daşoguzda döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumy gurulýar


Image

Demirgazyk sebitiň günorta-günbatar böleginde, Görogly köçesiniň ugrunda täze ýaşaýyş jaýlar toplumy gurlar. Onda ýokary amatlykly köp öýli jaýlar we durmuş ähmiýetli binalar bolar. Ýakyn ýyllarda bu ýerde binalaryň on birisini gurmak göz öňünde tutulýar, olaryň aglaba bölegi kerpiçden bina ediler.

“Türkmendemirbetonönümleri” ÖB-niň Daşoguzdaky kärhanasynyň işgärleri täze toplumda iri panelli döwrebap jaýlaryň dördüsiniň düýbini tutdylar, olara şäherli maşgalalaryň 150-si göçüp bararlar. Ozal şäheriň bu gözel sebitinde maýyplar we döwlet goldawyna mätäç raýatlar üçin jaýlary gurmak boýunça sosial taslama durmuşa geçirildi. Olara öýler mugt berildi.

Soňky ýyllarda Daşoguzda ýaşaýyş jaý gurluşygynyň gerimi giňeýär. Häzirki wagtda maliýeleşdirmegiň dürli çeşmeleriniň hasabyna hil we ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän, ýaşamak üçin amatly şertler döredilen köp öýli jaýlaryň onlarçasy bina edilýär. Täze toplumlar zerur inženerçilik-tehniki kommunikasiýalar bilen üpjün edilýär, binalaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylýar we gök zolaklar döredilýär.

Elekton gazety "Altyn Asyr"