Täzelikler

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

26.05.2020
1590518888
Şu gün Daşary işler ministrliginde german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdirliginiň başlygy Oliwer Hermes we ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

25.05.2020
1590436864
Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurban...
  • Image
  • Image

Bitarap Watanymyz — Türkmenistanyň şanyna baýramçylyk konserti

18.05.2020
1589830288
Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýurdumyz...
  • Image
  • Image
  • Image
  • ImageTürkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtyna gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi.

Myhman milli Liderimiz bilen salamlaşyp, GDA-nyň giňişliginde umumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine işjeň goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem-de geljegini nazara almak bilen, Arkalaşygyň çäklerinde Türkmenistanyň ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmakda işjeň orun eýeleýändigi hem-de netijeli çemeleşýändigi nygtaldy.

Soňky ýyllarda ýurdumyz ençeme gezek GDA-nyň howandarlygynda möhüm duşuşyklaryň hem-de maslahatlaryň geçirilen ýerine öwrüldi. Şol çäreler bolsa ýokary guramaçylyk derejesi bilen tapawutlandy. Şu ýyl hem Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen möhüm çäreleriň birnäçesi geçirildi. Şolaryň hatarynda GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi bar. Şol çäreler örän netijeli boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň öz dostlary we hyzmatdaşlary üçin hemişe açykdygyny nygtady. Bitarap Türkmenistan Arkalaşygyň çäklerinde däp bolan gatnaşyklara ygrarly bolmak bilen, taryhyň dowamynda kemala gelen, GDA agza döwletleriň halklaryny birleşdirýän dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Ýurdumyz şu ýyl GDA-da başlyklyk etmek bilen, bu wezipäni ýerine ýetirmäge örän jogapkärli çemeleşip, köpugurly döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmek ugrunda çykyş edýär.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz hem-de myhman Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlyk, şol sanda söwda-ykdysady, ulag we kommunikasiýalar, energetika, öňdebaryjy tehnologiýalar ýaly möhüm ulgamlarda hem-de beýleki ugurlarda gatnaşyklar üçin uly kuwwatyň we giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Şunuň bilen baglylykda, GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň 13-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljek mejlisiniň gün tertibi gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, mejlisde Arkalaşyga agza döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylar. Şol Jarnamany kabul etmek baradaky başlangyç hormatly Prezidentimize degişlidir. Myhman şu ýylyň oktýabr aýynda döwlet Baştutanlarynyň derejesinde bu resminamanyň kabul edilmeginiň däp bolan döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem-de GDA-nyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge ýardam etjekdigini nygtady.

Şunuň bilen bir hatarda, ynsanperwer ulgamyň GDA-nyň döwletlerini we halklaryny ygtybarly baglanyşdyryjy ugur bolup durýandygy bellenildi. Şu ýylyň maý aýynda türkmen paýtagtynda geçirilen GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy hem bilim, ylym we medeniýet ulgamlarynda özara peýdaly gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ýardam etdi.

Duşuşygyň barşynda GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň öňümizdäki aýda Aşgabatda geçiriljek mejlisine, şeýle hem şonuň öňüsyrasynda geçiriljek GDA-nyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine taýýarlyk görmek meseleleri barada durlup geçildi. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary türkmen tarapynyň goldaw bermeginde bu ugurdaky degişli işleriň ählisiniň ýokary derejede amala aşyrylýandygyny habar berdi.

Sergeý Lebedew Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmegine ýokary baha berip, geçirilýän çäreleriň ählisiniň ýokary derejede guralýandygy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Şunuň bilen birlikde, myhman şu ýylyň awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýetini aýratyn belledi. Şol foruma GDA ýurtlarynyň ählisiniň diýen ýaly wekilleri gatnaşdylar. Strategik esasda hem-de uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, milli Liderimiziň GDA-nyň giňişliginde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen döredijilikli başlangyçlarynyň doly goldanylýandygy beýan edildi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz hem-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary özara gatnaşyklaryň köpugurly kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň GDA-nyň ýurtlarynyň arasynda umumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän dostluk gatnaşyklarynyň hem-de netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image