Täzelikler

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry

25.02.2020
1582654894
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň net...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

24.02.2020
1582573320
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäni...
  • Image

Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

23.02.2020
1582480306
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen me...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.02.2020
1582225800
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň n...

Adam hukuklary boýunça pudagara toparyň mejlisi geçirildi

19.02.2020
1582128717
Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçn...

Parahatçylyk döredijilik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň esasydyr

18.02.2020
1582050329
Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ga...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.02.2020
1581963023
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Somali Fede...

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • ImageSaza bagyşlanýar: nusgawy eserler we ýbörelgeler


Image

Halkara saz güni bolan 1-nji oktýabrda her ýurtda, her şäherde Onuň Alyhezreti Saza bagyşlanma-konsertler geçirilýär, bu jadyly sungat üçin üçin serhet-de ýok, oňa düşünmek üçin dilem gerek däl, ol diňleýjileriň aňyna we ýüregine täsir edip, dünýäni has gözel, sypaýy, köpgyraňly edýär.

Şol gün Aşgabatda Türkmen milli konserwatoriýasynyň Uly zalyna döredijilik ýokary mekdebiniň mugallymlarydyr talyplarynyň ýerine ýetirmeginde meşhur kompozitorlaryň eserlerini diňlemek üçin saz muşdaklary ýygnanýarlar. Halkara saz güni Halkara ýaşulylar güni bilen gabat gelýär, şol sebäplem diňleýjileriň arasynda uly ýaşly aşgabatlylar kändi. Nepis sazlar, ozaly bilen, olara niýetlenendi.

Däp bolşy ýaly, konsert dutar sazy bilen açyldy. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Osman Güjümow «Kerem geldi» sazyny çaldy, tomaşaçylar ony gyzgyn garşyladylar.

Soňra konserti alyp baryjy çeh romantik-kompozitory Antonin Dworžagyň meşhur «Kwintet» eseriniň ýerine ýetirilýändigini yglan etdi. Bäşligiň hatarynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow (fortepianoda), şu ýylky bäsleşikde Prezident baýragyna mynasyp bolan Bahram Dolyýew (birinji skripkada), Ibragim Orazow (ikinji skripkada), Ýusup Gandymow (wiolençelde), Tahyr Ataýew (altda) bardy. Ussat sazandalar eseriň köpgatly intonasiýasyny bermegiň hötdesinden geldiler.

Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuryýewa Fernand Obradorsyň «Emelsiz» ispan aýdymyny çeper ştrihli we degişme äheňde labyzly ýerine ýetirdi.

Agşamda aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary üçin Genrih Wenýawsikiniiň, Nikkolo Paganininiň, Şarl Gunonyň, Albert Dopleriň, Iogann Sebastýan Bahyň, Feruçço Buzoniniň we beýleki tanymal kompozitorlaryň eserleri ýaňlandy. Türkmen sazandalary dürli halkaryň sazlaryny ussatlarça ýerine ýetirip, diňleýjileriň alkyşyna mynasyp boldular.

Konsert Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestriniň çykyşy bilen tamamlandy. Sazandalar Alfred Şnitkeniň «Köne stildäki sýuitasyny» we Grigoraş Dinikunyň «Mart horowodyny» ýerine ýetirdiler.

Biz sazandalardan gysgajyk interwýu aldyk.

Konsertiň guramaçylarynyň biri, konsertmeýster Stella Faramazowa:

- Bu saz agşamynyň esasy aýratynlygy – sazandalar göwün halan eserlerini özleri saýladylar. Netijede dürli eserlerden düzülen konsert gyzykly geçdi.

Tahyr Ataýew, kirişli saz gurallary orkestriniň ýolbaşçysy:

- Öz hünär baýramymyzda saýlan eseriň bilen çykyş etmäge döredilen mümkinçilikden peýdalanyp, diňleýjilerimize Alfred Şnitkeniň «Köne stildäki sýuitasyny» taýýarladyk. Eseriň türkmen sahnasynda 15 ýyl bäri çalynmandygyny bellemekçi. Diňleýjilerimiziň biziň saýlan eserlerimizi halandygyna begenjimiziň çägi ýok.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image