Täzelikler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

26.05.2020
1590518888
Şu gün Daşary işler ministrliginde german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdirliginiň başlygy Oliwer Hermes we ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

25.05.2020
1590436864
Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurban...
  • Image
  • Image

Bitarap Watanymyz — Türkmenistanyň şanyna baýramçylyk konserti

18.05.2020
1589830288
Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýurdumyz...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Döwlet söwda ulgamyny sanlaşdyrmak boýunça taslama durmuşa geçirilýär

16.05.2020
1589808210
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Tehnologiýalar merkeziniň we «Agzybirlik Tilsimaty...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

15.05.2020
1589569550
Şu gün BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda onlaýn görnüşde BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň hemişe...Magali Leže: özi we Gektor Berliozyň hatyrasyna bagyşlanýan geljekki konsert hakda


Image

19-njy oktýabrda Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda «Berliozyň 150 ýyllygynyň hatyrasyna» atly konsert bolar. Aşgabat teatrynyň sahnasynda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet orkestriniň sazandarlyk etmeginde Fransiýadan tanymal opera aýdymçysy Magali Leže çykyş eder. Çäräni Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy we ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi guraýarlar.

...17-nji oktýabrda ýeňil soprano sesli fransiýaly aýdymçy Magali Leže Aşgabada gelen dessine tanymal myhmandan interwýu almaga höwesek žurnalistler ony gurşap aldylar. Owadan opera aýdymçysy alçaklygy bilen özüne maýyl etdi. Ol Türkmenistanyň paýtagtynda çykyşlarynda Gektor Berliozyň we ХIХ asyryň beýleki kompozitorlarynyň döredijiligini wagyz etmegi niýet ediýnändigini aýtdy, onuň konsertiniň bir bölegi olara bagyşlanýar.

-Berliozyň sazy Fransiýa mahsuslygy bilen özüne çekýär. Galyberse-de, türkmen kompozitorlarynyň sazlary bilen tanyşmak isleýärin. Konsertimde Aşgabat hakyndaky aýdymy Nury Nuryýew bilen bilelikde aýtmakçy. Bu aýdym şahyranalygy we ekspressiýasy özüne bendi edýär. Aşgabatlylaryň edil parižliler ýaly öz şäherini söýýändigi bildirip dur. Häzirlikçe türkmen sazlaryndan diňe şony bilýärin, sazlaryňyz bilen ýakyndan tanyşmak isleýärin -- diýip Magali gürrüň berýär.

Magali Leže Parişde dogulýar: onuň kakasy –fransuz, ejesiniň asly Gwafelupadan. Onuň ata-enesi saz bilen meşgullanmasalaram, çagalaryny sungata imrigdiripdirler: erkek dogany Magali kontrabas çalmagy öwrenipdir, gyzjagaz bolsa ilki nusgawy tanslara imrigipdir, soňra fortepiano çalmagy öwrenipdir. Sazçylyk mekdebiniň mugallymlary onuň hoş owazlydygyny bilip, oňa aýdym aýtmagy maslahat beripdirler. Magali –Pariž konserwatoriýasynyň uçurymydyr.

Magaliniň tembrlere baý sesi ABŞ-nyň, Italiýanyň, Awstriýanyň, Ispaniýanyň, Russiýanyň esasy opera teatrlarynda ýaňlandy, baran ýerinde-de uly üstünlikler oňa ýar boldy.

-Repertuarymda aýdym kän – diýip Magali Leže gürrüňini dowam edýär. –Elbetde, ozaly bilen opera eserlerini we barokko usulyndaky sazlary halaýan, ýöne jaz hem-de şanson aýdymlaryny aýtmagy-da gowy görýärin. Žurnalistler halaýan pişäm barada köp soraýarlar. Meniň ýeke-täk güýmenjäm we işim aýdym aýtmak, şonsuz durmuşymy göz öňüne-de getirip bilemok. Boş wagtym bolsa, ýanýoldaşym we iki çagam bilen syýahat etmegi gowy görýärin. Adamym saz ugrundan işlänok, ol muzeý direktory. Şonuň üçinem dynç alanymda opera aýdymçysydygymy unudyp, durkum bilen maşgalama we öý işlerine berilýärin, olardanam lezzet alýaryn.

Bu meniň Aşgabada ilkinji gelip görşüm, Resul Gylyjow we onuň orkestriniň sazandalary bilen heniz duşuşamok, olar barada ýagşy sözleri köp eşidýän. Birinji repetisiýamyz ýene ýarym sagatdan başlanýar. Bilelikdäki döredijigimiz bize ýarar, aşgabatly tomaşaçylaram Ýewropa nusgawy sazlaryndan lezzet alarlar diýip umyt edýärin.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm