Täzelikler

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.01.2020
1578682455
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyl...«Türkmenpoçta» DK gazetlere we žurnallara onlaýn-abuna ýazylyş hyzmatyny ornaşdyrdy


Image

«Türkmenpoçta» Döwlet poçta aragatnaşyk kompaniýasy 2020-nji ýyla abuna ýazyylşygynyň çäklerinde «Gazetlere we žurnallara abuna ýazylşygynyň» täze elektron programmasy arkaly müşderilere hyzmat etmegi gurady.

Ýakyn wagtda «Türkmenpoçtanyň» turkmenpost.gov.tm saýtynda onlaýn-abuna ýazylşyk hyzmaty işläp başlar, onuň kömegi bilen okyjylar öýünden çykmazdan gazetlere we žurnallara ýazylyp bilerler.

«Türkmenpoçta» Döwlet poçta aragatnaşyk kompaniýasy ýylsaýyn internet-hyzmatlarynyň çägini giňeldýär. Saýtda şeýle hem trek-san belgisi arkaly poçtadan ugradylýanlara gözegçilik etmäge, şeýle hem korrepondensiýalary we posylkalary ibermek üçin onlaýn düzgünde çaparlary çagyrmak bolýar.

Demir ýol peteklerini satyn almak, jemagat hyzmatlary üçin tölegleri tölemek, Bütindünýä poçta birleşigine girýän dünýäniň islendik ýurduna çaltlaşdyrylan poçta ugratmalaryny ibermek ýaly hyzmatlaryň hem kompaniýanyň hyzmatlaryna girýändigini ýatladýarys. Mundan başga-da, «Türkmenpoçtanyň» saýtynda nagt däl görnüşde töleg geçirmek we harytlary öýe getirmek hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligi döredildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm