Täzelikler

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.01.2020
1578682455
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyl...Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy ŞHG ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy


Image

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow iş sapary bilen Daşkentde boldy, bu ýerde 2-nji noýabrda Şanhaý Hyzmatdaşlygy Guramasy ýurtlarynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi, diýlip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.

ŞHG-nyň sammitinde çykyş edip, Reşit Meredow Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlygy Guramasy ýurtlary bilen köpugurly gepleşiklere taýýardygyny nygtady. Energiýa serişdelerini durnukly ugratmak ulgamyny üpjün etmek, ulag we maýa goýumlary ulgamlary özara hereketiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Daşkende iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyny Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda esasy halkara meseleleri boýunça pikir alşyldy, şeýle hem söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa, energetika, oba hojalygy ulgamlarynda döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçiliginiň bardygy bellenildi. Türkmen-özbek ynsanperwer gatnaşyklaryny we iki ýurduň serhetýaka sebitleriniň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm