Täzelikler

Türkmen elektroenergetikasynyň eksport kuwwaty artýar

24.01.2020
1579893319
Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompani...
  • Image

Türkmenistanyň we Germaniýanyň işewürler toparlarynyň duşuşygy

23.01.2020
1579804891
Şu gün paýtagtymyzda, Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň işewürler toparl...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...Aşgabatda Aral boýunça Sebit iş toparynyň duşuşygy geçirilýär


Image

Şu gün Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde paýtagtymyzyň «Arçabil» myhmanhanasynda «Aral deňziniň sebitindäki ýurtlara kömek bermek boýunça hereketleriň täze maksatnamasyny» (ADSM-4) işläp taýýarlamak hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň gurluşyny we hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça sebitleýin iş toparynyň üçünji duşuşygy öz işine başlady.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu meseläniň derwaýyslygy Merkezi Aziýanyň çäklerinden alyslara çykýar, şonuň üçin bu ýerde abraýly halkara guramalar, şol sanda BMG bilen işjeň gatnaşykda yzygiderli döwletara hyzmatdaşlyk üçin mäkäm binýady döretmek zerur bolup durýar.

Şu günki duşuşyk Halkara hyzmatdaşlyk boýunça german jemgyýetiniň (GIZ) «Merkezi Aziýada suw serişdelerini serhetüsti dolandyrmak» atly sebit maksatnamasynyň, Merkezi Aziýanyň sebit ekologiýa merkezi (CAREC) bilen bilelikde amala aşyrylýan Ýewropa Bileleşiginiň «Merkezi Aziýada Neksus Dialog» atly taslamasynyň goldaw bermeginde AHHG-nyň Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan guraldy.

Sebit iş toparynyň mejlisine Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň, AHHG-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Döwletara suw hojalyk utgaşdyryjy toparynyň, Durnukly ösüş boýunça döwletara toparynyň wekilleri gatnaşýarlar.

Biziň ýurdumyz 2017 — 2019-njy ýyllarda AHHG-da başlyklyk etmek bilen, bu jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmäge örän düýpli çemeleşip, ony ýörite işlenip taýýarlanylan konsepsiýanyň esasynda amala aşyrýar. Şol konsepsiýa gaznanyň işini kämilleşdirmäge we netijeliligini ýokarlandyrmaga, geljegi nazara almak bilen hem-de ozal bellenilişi ýaly, abraýly halkara guramalar bilen işjeň gatnaşyklary saklamak arkaly Aral deňzi sebitindäki ýurtlaryň netijeli hyzmatdaşlygyny berkitmegi ugur edinýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Durnukly ösüş boýunça «Rio+20» maslahatynda, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisiniň çäklerinde geçirilen BMG-niň 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş boýunça sammitinde we beýleki iri halkara forumlarda beýan eden başlangyçlary hut şoňa gönükdirilendir. Şol başlangyçlaryň hatarynda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini açmak, şeýle hem BMG-niň Araly halas etmek boýunça ýörite maksatnamasyny hem-de BMG-niň Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak hakynda teklipler bar.

Türkmenistanyň bu ugurda yzygiderli görýän çäreleri dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolýar. «Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Kararnamalar munuň aýdyň subutnamasy bolup, şolaryň birinjisi 2018-nji ýylyň aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 82-nji mejlisinde, ikinjisi şu ýylyň maýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde biragyzdan kabul edildi.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan bu Kararnamalarda Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmegiň we utgaşdyrmagyň möhümdigi bellenilýär, şeýle hem 2018-nji ýylyň 24-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň duşuşygynyň jemlerine doly goldawyň berilýändigi beýan edilýär.

Umuman, bu resminamalar BMG-niň we AHHG-nyň arasyndaky yzygiderli gatnaşyklar üçin hukuk binýadyny döretmegiň ýolunda ähmiýetli ädime öwrüldi.

2008-nji ýylyň dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň AHHG-a synçynyň derejesini bermek hakynda Kararnamasy kabul edildi, bu, öz nobatynda, Aral meselesiniň dünýä derejesindäki häsiýetini hem-de ony çözmek üçin halkara tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny tassyklan tapgyrlaýyn waka öwrüldi.

Şunda döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan syýasatynyň hem-de öňe sürýän anyk başlangyjynyň Milletler Bileleşiginiň esasy maksatlary we wezipeleri, ilkinji nobatda, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmek boýunça wezipeler bilen gös-göni baglydyr.

Biziň ýurdumyz ykdysady, durmuş, ynsanperwer we tebigaty goramak ulgamlarynda giň gerimli milli maksatnamalary hem-de taslamalary durmuşa geçirmek bilen, eýe bolan baý tejribesini we döredijilik kuwwatyny umumy bähbidiň hatyrasyna amala aşyrmaga çalyşýar. Türkmenistan öz tarapyndan döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýöredýän syýasatyna laýyklykda, Aral ýakasyndaky durmuş-ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak, suwy oýlanyşykly peýdalanmak, daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak ýaly möhüm meseleleri çözmek boýunça netijeli hyzmatdaşlygy sebit hem-de dünýä derejesinde giňeltmäge hemmetaraplaýyn ýardam edýär.

Aral deňzi sebitindäki ýurtlara kömek bermek boýunça hereketleriň täze maksatnamasyny (ADSM-4) işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek Aral çökgünligi bilen baglylykda sebitde dörän meseleleri çözmegiň has netijeli gurallarynyň biri bolup durýar. AHHG-nyň döredilen pursadyndan bäri häzire çenli ADSM, ADSM-2 we ADSM-3 ýaly maksatnamalaryň üçüsi amala aşyryldy.

Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň müdiriýetiniň mejlislerinde 2018-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda we 23-nji awgustynda kabul edilen çözgütlerine laýyklykda, AHHG-nyň Ýerine ýetiriji komitetine ADSM-4 resminamasyny Döwletara suw hojalyk utgaşdyryjy topary hem-de Durnukly ösüş boýunça döwletara topar bilen bilelikde, şeýle hem milli bilermenleri we halkara hyzmatdaşlary çekmek bilen taýýarlamagy üpjün etmek tabşyryldy.

Ol şu ugurlar: suw serişdelerini toplumlaýyn peýdalanmak; ekologiýa; durmuş-ykdysady; düzümleýin-hukuk gurallaryny kämilleşdirmek ugurlary boýunça amala aşyrylýar. Bu maksatnama Durnukly ösüşiň maksatlary boýunça ýurtlaryň borçnamalaryny, Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyny hem-de degişli milli maksatnamalary, şol sanda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan maksatnamalaryny nazara almak bilen işlenip taýýarlanylýar.

ADSM-4-e girizmek üçin AHHG-ny esaslandyryjy ýurtlar hem-de olaryň halkara hyzmatdaşlary tarapyndan maksatnamanyň dört ugruny gurşap alýan teklipleriň 140-a golaýy taýýarlanyldy. Sebit iş toparynyň şu ýylyň iýulynda Aşgabatda geçirilen duşuşygynyň barşynda şol tekliplerden ileri tutulýan taslamalaryň 36-sy seçilip alyndy. Bu taslamalar gutarnykly işlenildi hem-de ADSM-4-i taýýarlamak boýunça iş toparynyň iki günlük mejlisiniň gün tertibine ylalaşmak üçin girizildi.

Ertir AHHG-nyň gurluşyny we hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça sebit iş toparynyň mejlisi hem geçiriler. Duşuşygyň jemleri boýunça geljekki gatnaşyklaryň çäreleri ylalaşylar hem-de degişli çözgütler kabul ediler.

Bulardan başga-da, 27-nji noýabrda ADSM-4-i amala aşyrmak boýunça hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny kesgitlemek üçin Aşgabatda AHHG-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň halkara guramalaryň wekilleri hem-de geljekki hemaýatkärler bilen utgaşdyryjy duşuşygyny geçirmek meýilleşdirilýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image