Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

23.09.2020
1600808525
Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasy...

Söwda pudagynda täzeçil usullar

21.09.2020
1600712901
Ägirt uly serişde kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllary içinde okgunly ykdysady ösüş ýoluna düşdi. Bu ...

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan forum geçirildi

19.09.2020
1600535688
Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyş...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
 • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...Türkmenistan-Russiýa: ynsanperwer hyzmatdaşlyk


Image

Şu gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde GDA-nyň, daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlaryň işleri we halkara ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Federal agentligiň («ROSSOTRUDNIÇESTWO» ynsanperwer we bilim taslamalarynyň tanyşdyrylyşy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 2019-njy ýylyň 31-nji maýynda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde resminamalar toplumy kabul edildi, olaryň hatarynda GDA gatnaşyjy döwletleriň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Innowasiýa hyzmatdaşlygynyň döwletara maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamak hakynda Çözgüt hem bar.

Şu gezekki duşuşykda bu resminama aýratyn üns berildi, onda agentligiň ýolbaşçysy Eleonora Mitrofanowa we beýleki hünärmenler birnäçe taslamalar we maksatnamalar bilen tanyşdyrdylar. Olaryň hatarynda GDA-da innowasiýa hyzmatdaşlygy, halkara ýaşlar hereketini ösdürmek boýunça çäreler, medeni hyzmatdaşlyk, taryhy hakydany gorap saklamak, jemgyýetçilik diplomatiýasy we beýleki birnäçe ugurlar bar.

Duşuşyga bilim, medeniýet, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Ylymlar akademiýasynyň ugurdaş edaralarynyň, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ylmy-barlag institutlarynyň wekilleri, şeýle hem talyplar gatnaşdylar.

Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli belleýşi ýaly, Türkmenistanyň ylmy kuwwaty ählumumy parahatçylygyň, dostlugyň, ösüşiň bähbidine gönükdirilendir. Iri guramalar, bu ulgamda iş alyp barýan daşary ýurt merkezleri bilen hyzmatdaşlyk halkara we döwletara ylalaşyklar, bilelikdäki taslamalar esasynda pugtalandyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda görkezilen taslamalarda bilim ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýär. «Rossotrudniçestwonyň» wekilleri RF-iň bilim ulgamyna işjeň ornaşdyrylýan usullar Türkmenistanyň bilim düzümlerine hem uýgunlaşdyrylyp hem-de netijeli peýdalanylyp bilner diýip bellediler.

Bular goşmaça bilim boýunça bilelikdäki maksatnamalary, bilelikdäki kafedralary, fakultetleri, şahamçalary hem-de okuw-usulyýet maksatnamalaryny döretmek, ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek üçin işgärleri taýýarlamak ýaly çäreleri öz içine alýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanda üstünlikli amala aşyrylýan ylmy-tehniki syýasatyň esasy maksatlary halk hojalygynyň ähli pudaklary üçin giň gözýetimli ýokary derejeli işgärleri taýýarlamak bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamagyň döwlet maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipelere laýyklykda aspiranturalarda we doktoranturalarda iň täze ylmy hem-de tehnologiýa gazanylanlary özleşdirmäge ukyply hünärmenler ýetişdirilýär.

Ýurdumyzyň ylmy-barlag toplumlarynyň binýadynda ýaş ylmy işgärleriň taýýarlanylmagyna, ýaş alymlaryň dürli ugurlar boýunça iri barlag taslamalaryna çekilmegine aýratyn üns berilýär. Şeýle ylmy-barlaglaryň hatarynda diňe bir düýpli işläp taýýarlamalar däl-de, häzirki döwrüň has möhüm ugurlary: nanoserişdeler, himiýa, biologiýa we maglumat tehnologiýalary, mehatronika we robototehnika, innowatika we köp sanly beýleki ugurlarda iş ýüzünde geçirilýän barlaglar hem bar.

Aspirantlar, doktorantlar, ýaş alymlar hem-de hünärmenler üçin öňdebaryjy dünýä tejribesi bilen tanyşdyrmak, olaryň gözýetimini giňeltmek, hünär derejesini kämilleşdirmek, innowasiýa tehnologiýalaryny özleşdirmek maksady bilen daşary ýurtly bilermenleri çekmek arkaly okuw maslahatlary geçirilýär.

Şu gezekki duşuşygyň dowamynda myhmanlar ýurdumyzyň ylmy toparlarynyň wekilleri bilen innowasiýa ykdysadyýeti hem-de ynsanperwer ylymlar ýaly möhüm ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň geljeginiň uludygyny bellediler. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurlaryň ösdürilmegine aýratyn üns berýär.

Bilermenler Türkmenistanyň sanly ykdysadyýete geçmegi üstünlikli amala aşyrmak üçin uly mümkinçiliklere eýedigini bellediler. Biz köp okaýan millet hökmünde tehnologiýa täzeçillikleriniň hut merkezinde ýerleşýäris hem-de diňe bir bu ugurda dünýä meýillerine eýermek bilen çäklenmän, olary seljermäge hem-de özümiz üçin iň gowy nusgany saýlap almaga ukyplydyrys.

Saparyň çäklerinde «Rossotrudniçestwonyň» wekilleri ýurdumyzyň dürli ministrliklerine hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna baryp gördüler, duşuşyklarda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem myhmanlar A.S.Puşkin adyndaky umumy bilim berýän türkmen-rus orta mekdebe baryp gördüler, bu mekdebe täze okuw kitaplary we usulyýet gollanmalary gowşuryldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm