Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...Türkmen wekilýeti EXPO 2020 sergisine taýýarlyk duşuşygyna gatnaşdy


Image

Dubaýda (BAE) EXPO 2020 Bütindünýä sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi, ol ilkinji gezek Ýakyn Gündogar sebiinde geçiriler.

Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Orazmyrat Gurbannazarowyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet Türkmenistana wekilçilik etdi. Forumyň çäklerinde ýurdumyzyň wekilleriniň EXPO 2020 sergisiniň Ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Ali bilen geçiren duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň iri gözden geçirişe gatnaşmagynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli sergi «Ykjamlyk» diýlip atlandyrylar, Türkmenistanyň pawilýonynyň taslamasyny ýerine ýetirmek TSTB-niň agzasy «Tekmil» hususy kärhanasyna ynanyldy. Kompaniýa innowasion tehnologiýalary, şeýle hem takyklygy has ýokary sanly-kontent ulanmagy göz öňünde tutýar.

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda açyljak EXPO Dubai Bütindünýä sergisiniň çäklerinde iň köp wekilçilikli sergi bolar. Oňa ýurtlaryň 192-si, şeýle hem halkara guramalary gatnaşarlar. Alty aýlap äpet megaplatformada sergä gatnaşýanlaryň her biri öz ýeten sepgitlerini we innowasiýalaryny görkezer, taryhy, medeni, söwda-ykdysady, maýa goýum we syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşdyrar, şeýle hem tejribe alşar we netijeli gatnaşyklary ýola goýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm