Täzelikler

Milli Liderimiziň çykyşlarynyň ýygyndysynyň nobatdaky tomy

05.12.2019
1575571009
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlaryny, interwýularyny, gutl...

Milli Liderimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen kitaby arap dilinde neşir edildi

03.12.2019
1575414544
Şu gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...
  • Image
  • Image

Daşoguzyň demir-beton önümleri zawody önümçiligi giňeldýär

02.12.2019
1575382271
«Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirbetonönümleri» döwlet kärhanasynyň Daşoguzdaky demir-beton önümleri zawody...

Türkmen wekilýeti EXPO 2020 sergisine taýýarlyk duşuşygyna gatnaşdy

01.12.2019
1575142303
Dubaýda (BAE) EXPO 2020 Bütindünýä sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi, ol ilkinji gezek Ýakyn Gündo...

Türkmenistan Ýewraziýanyň telekommunikasiýa aragatnaşyk merkezine öwrülýär

28.11.2019
1574958892
Şu gün Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel —2019»...

Türkmenistanda iň täze aragatnaşyk tehnologiýalarynyň halkara sergisi we pudaklaýyn maslahat geçirilýär

27.11.2019
1574893346
Şu gün paýtagtymyzda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Tür...
  • Image
  • Image

Türkmenistan-Russiýa: ynsanperwer hyzmatdaşlyk

26.11.2019
1574794052
Şu gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde GDA-nyň, daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlaryň işleri we...

Aşgabatda Aral boýunça Sebit iş toparynyň duşuşygy geçirilýär

25.11.2019
1574703460
Şu gün Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde paýtagtymyzyň «Arçabil» m...
  • Image
  • ImageTürkmen wekilýeti EXPO 2020 sergisine taýýarlyk duşuşygyna gatnaşdy


Image

Dubaýda (BAE) EXPO 2020 Bütindünýä sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi, ol ilkinji gezek Ýakyn Gündogar sebiinde geçiriler.

Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Orazmyrat Gurbannazarowyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet Türkmenistana wekilçilik etdi. Forumyň çäklerinde ýurdumyzyň wekilleriniň EXPO 2020 sergisiniň Ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Ali bilen geçiren duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň iri gözden geçirişe gatnaşmagynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli sergi «Ykjamlyk» diýlip atlandyrylar, Türkmenistanyň pawilýonynyň taslamasyny ýerine ýetirmek TSTB-niň agzasy «Tekmil» hususy kärhanasyna ynanyldy. Kompaniýa innowasion tehnologiýalary, şeýle hem takyklygy has ýokary sanly-kontent ulanmagy göz öňünde tutýar.

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda açyljak EXPO Dubai Bütindünýä sergisiniň çäklerinde iň köp wekilçilikli sergi bolar. Oňa ýurtlaryň 192-si, şeýle hem halkara guramalary gatnaşarlar. Alty aýlap äpet megaplatformada sergä gatnaşýanlaryň her biri öz ýeten sepgitlerini we innowasiýalaryny görkezer, taryhy, medeni, söwda-ykdysady, maýa goýum we syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşdyrar, şeýle hem tejribe alşar we netijeli gatnaşyklary ýola goýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm