Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

12.08.2020
1597255425
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary onlýan-gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşyldy

12.08.2020
1597240704
12-nji awgustda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi...

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...Türkmen wekilýeti EXPO 2020 sergisine taýýarlyk duşuşygyna gatnaşdy


Image

Dubaýda (BAE) EXPO 2020 Bütindünýä sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi, ol ilkinji gezek Ýakyn Gündogar sebiinde geçiriler.

Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Orazmyrat Gurbannazarowyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet Türkmenistana wekilçilik etdi. Forumyň çäklerinde ýurdumyzyň wekilleriniň EXPO 2020 sergisiniň Ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Ali bilen geçiren duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň iri gözden geçirişe gatnaşmagynyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli sergi «Ykjamlyk» diýlip atlandyrylar, Türkmenistanyň pawilýonynyň taslamasyny ýerine ýetirmek TSTB-niň agzasy «Tekmil» hususy kärhanasyna ynanyldy. Kompaniýa innowasion tehnologiýalary, şeýle hem takyklygy has ýokary sanly-kontent ulanmagy göz öňünde tutýar.

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda açyljak EXPO Dubai Bütindünýä sergisiniň çäklerinde iň köp wekilçilikli sergi bolar. Oňa ýurtlaryň 192-si, şeýle hem halkara guramalary gatnaşarlar. Alty aýlap äpet megaplatformada sergä gatnaşýanlaryň her biri öz ýeten sepgitlerini we innowasiýalaryny görkezer, taryhy, medeni, söwda-ykdysady, maýa goýum we syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşdyrar, şeýle hem tejribe alşar we netijeli gatnaşyklary ýola goýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm