Täzelikler

Türkmen elektroenergetikasynyň eksport kuwwaty artýar

24.01.2020
1579893319
Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň «Çalyk Holding A.Ş.» kompani...
  • Image

Türkmenistanyň we Germaniýanyň işewürler toparlarynyň duşuşygy

23.01.2020
1579804891
Şu gün paýtagtymyzda, Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň işewürler toparl...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...Daşoguzyň demir-beton önümleri zawody önümçiligi giňeldýär


Image

«Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirbetonönümleri» döwlet kärhanasynyň Daşoguzdaky demir-beton önümleri zawodynda daşky we içki diwar panelleriň önümçiligi özleşdirildi. Munuň üçin kasseta tehnologik liniýasy oturdyldy. Zawodyň önümleri kärhananyň düzümindäki demirgazyk welaýatyň dolandyryş merkezinde oňaýly köp öýli jaýlary gurýan gurluşyk edarasyna niýetlenendir. Häzirki wagtda iri panelli ýaşaýyş jaýlarynyň beýleki tekiz elementleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça işler alnyp barylýar.

Birnäçe ýyl mundan ozal durky täzelenen Daşoguzyň demir-beton önümleri zawodynyň uly öňümçilik mümkinçilikleri bar. Armaturany kesmek we egreltmek, sowuk dartma we takyk kebşirlemek üçin döwrebap stanoklaryň, köpri kranlaryň, beton garyjy merkeziň, kompressor enjamynyň, parogeneratoryň we beýleki ýörüteleşdirilen enjamlaryň bolmagy çykarylýan önümleriň görnüşlerini artdyrmaga we onuň hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi.

Şeýle hem zawodda dürli diametrli turbalar, üstki plitalar, penjire we işik germewleri, lagym guýylary üçin gapaklar, beton bordýurlar we beýleki önümler taýýarlanylýar. Şu ýyl 26 müň kub metr demir-beton önümlerini çykarmak göz öňünde tutulýar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm