Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...Paýtagtymyzyň kärhanasy gyzgyna durnukly kerpiç öndürilişini artdyrýar


Image

«Türkmendemirbeton» ÖB-niň paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän demir-beton önümleri zawodynda toýundan gyzgyna durnukly kerpijiň bir ýarym müň tonnasy taýýarlanyldy. Birnäçe aý mundan ozal açylan önümçilik uçastogynyň önümlerine uly isleg bildirilýär.

Ol ýurdumyzda senagat peçleri we daş ojaklary gurmak hem-de olaryň durkuny täzelemek üçin oda çydamly kerpiç çykarýan ýeke-täk kärhanadyr. Şu ýyl zawodda 3500 tonna islegli material çykarmak göz öňünde tutulýar.

Gyzgyna durnukly kerpiç önümçiliginde Balkan welaýatyndaky känden ak şykgy ulanylýar. Çig mal hökmünde ak toýunyň ulanylmagy 1200 gradusdan-da ýokary gyzgynlyga, şeýle hem ençme gezek gyzdyrylyp-sowadylmagyna çydamly önüm almaga mümkinçilik berýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm