Täzelikler

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...Paýtagtymyzyň kärhanasy gyzgyna durnukly kerpiç öndürilişini artdyrýar


Image

«Türkmendemirbeton» ÖB-niň paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän demir-beton önümleri zawodynda toýundan gyzgyna durnukly kerpijiň bir ýarym müň tonnasy taýýarlanyldy. Birnäçe aý mundan ozal açylan önümçilik uçastogynyň önümlerine uly isleg bildirilýär.

Ol ýurdumyzda senagat peçleri we daş ojaklary gurmak hem-de olaryň durkuny täzelemek üçin oda çydamly kerpiç çykarýan ýeke-täk kärhanadyr. Şu ýyl zawodda 3500 tonna islegli material çykarmak göz öňünde tutulýar.

Gyzgyna durnukly kerpiç önümçiliginde Balkan welaýatyndaky känden ak şykgy ulanylýar. Çig mal hökmünde ak toýunyň ulanylmagy 1200 gradusdan-da ýokary gyzgynlyga, şeýle hem ençme gezek gyzdyrylyp-sowadylmagyna çydamly önüm almaga mümkinçilik berýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm