Täzelikler

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...Türkmenistanda reňkli aýna öndürmegiň innowasion tehnologiýasy özleşdirildi


Image

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri kärhanasy bolan «Turkmen aýna önümleri» kombinatynyň hünärmenleri önümiň täze görnüşini özleşdirdiler. Gök we ýaşyl reňkli list aýnanyň bir tapgyry (ýarym million kwadrat metre golaý) çykaryldy. Gaýtadan gyzdyrylanda we uzak möhletleýin ulanylanda hem onuň reňki üýtgemeýär.

Reňkli önüm öndürmekde reňkleýji madda hökmünde aýna ýasaýjylar demir we kobalt okisini ulandylar. Bu molekulýar reňkleýjiler aýna massasyna goşulansoň oňa doly garylyp gidýär. Aýna gaýnap durka oňa belli bir derejede margensiň, nikeliň, hromyň oksidlerini goşup, reňkleriň dürli görnüşlerini alyp bolýar.

Aýnany molekulýar usulda reňklemekden başga-da, kärhanada ion-plazma we magnetron reňk sepmek usuly-da ulanylýar, bu bolsa önümiň ýüzüne alýumin, kümüş, titan, nikel, hrom ýaly dürli metallaryň erginini, şeýle hem olaryň garyndysyny sepmäge we gök, ýaşyl, kümüşsow, altynsow hem-de beýleki reňkli önüm çykarmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, metalliki sepme usuly aýna goşmaça peýdaly sypatlary berýär. Mysal üçin, kombinatda magnetron usulda reňk sepilmegi netijesinde energiýa tygşytlaýjy gara aýna alynýar.

Innowasion tehnologiýalar arkaly öndürilýän reňkli aýnalar witražlar döredilende, binalaryň daşyna aýna goýlanda, olaryň iç bezeginde, gülçyralar we bezegli aýna konstruksiýlar önümçiliginde, şeýle hem gap-gaçlary, dürli esbaplary, lukmançylyk, foto we wideo enjamlary, beýleki önümleri taýýarlamakda giňden ulanylýarTürkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm