Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...Türkmenistanda reňkli aýna öndürmegiň innowasion tehnologiýasy özleşdirildi


Image

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri kärhanasy bolan «Turkmen aýna önümleri» kombinatynyň hünärmenleri önümiň täze görnüşini özleşdirdiler. Gök we ýaşyl reňkli list aýnanyň bir tapgyry (ýarym million kwadrat metre golaý) çykaryldy. Gaýtadan gyzdyrylanda we uzak möhletleýin ulanylanda hem onuň reňki üýtgemeýär.

Reňkli önüm öndürmekde reňkleýji madda hökmünde aýna ýasaýjylar demir we kobalt okisini ulandylar. Bu molekulýar reňkleýjiler aýna massasyna goşulansoň oňa doly garylyp gidýär. Aýna gaýnap durka oňa belli bir derejede margensiň, nikeliň, hromyň oksidlerini goşup, reňkleriň dürli görnüşlerini alyp bolýar.

Aýnany molekulýar usulda reňklemekden başga-da, kärhanada ion-plazma we magnetron reňk sepmek usuly-da ulanylýar, bu bolsa önümiň ýüzüne alýumin, kümüş, titan, nikel, hrom ýaly dürli metallaryň erginini, şeýle hem olaryň garyndysyny sepmäge we gök, ýaşyl, kümüşsow, altynsow hem-de beýleki reňkli önüm çykarmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, metalliki sepme usuly aýna goşmaça peýdaly sypatlary berýär. Mysal üçin, kombinatda magnetron usulda reňk sepilmegi netijesinde energiýa tygşytlaýjy gara aýna alynýar.

Innowasion tehnologiýalar arkaly öndürilýän reňkli aýnalar witražlar döredilende, binalaryň daşyna aýna goýlanda, olaryň iç bezeginde, gülçyralar we bezegli aýna konstruksiýlar önümçiliginde, şeýle hem gap-gaçlary, dürli esbaplary, lukmançylyk, foto we wideo enjamlary, beýleki önümleri taýýarlamakda giňden ulanylýarTürkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm