Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.03.2020
1585250759
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

25.03.2020
1585157695
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...
  • Image
  • Image

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär

24.03.2020
1585071109
Ýazky gowaça ekişiniň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde ýurdumyza dünýä belli kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň...

Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna badalga berdi

21.03.2020
1584895044
Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy g...

Eýran Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi

19.03.2020
1584640760
Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň gadymdan gelýän dost-doganlyk gatnaşyklaryndan we halkymyzyň ynsanp...

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň döwlete dahylsyz ulgamy: innowasiýalara tarap ugur

17.03.2020
1584471641
Şu gün paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Däp ...
  • Image
  • Image

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

15.03.2020
1584283445
Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze g...

Türkmenistan durnukly ösüş ugrunda BMG bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

14.03.2020
1584197500
Şu gün «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ...
  • Image
  • Image«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi


Image

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ýylyň dowamynda 10-16 atmosfera basyşa çydamly polietilen hem-de polipropilen suw we lagym turbalaryny öndürip başlady. Çig malyň esasy bölegi Gyýanlydaky (Balkan welaýaty) gaz-himiýasy toplumyndan alynýar.

Hojalyk jemgyýetiniň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän senagat binýadynda uly we kiçi diametrli suw turbalaryny, şeýle hem uly diametrli lagym turbalaryny we elektrik kabellerini çekmek üçin gasynlanan turbajyklary öndürmäge niýetlenen Germaniýada öndürilen enjamlaryň birnäçesi oturdyldy.

Kärhanada her gün 200 metrden 1000 mettre çenli polimer önüm öndürilýär. Täze kuwwatlyklaryň işe girizilmegi telekeçilere jemagat gullugynyň hem-de gurluşyk kompaniýalarynyň dürli görnüşli turbalara islegini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer.

Polimer önümleriň senagat taýdan öndürilmegini guramak – Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Türkmen enjam» hojalyk birleşiginiň alyp barýan işiniň täze ugrydyr. Telekeçiler indi on ýyldan gowrak wagt bäri ýurdumyza enjamlary getirmek, şeýle hem senagat desgalaryny dolulygyna gurup, ulanmaga bermek bilen meşgullanýardy. HJ Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda dürli ähmiýetli binalaryň ýigrimä golaýynyň durkuny täzelemäge we olary döwrebaplaşdyrmaga gatnaşdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm