Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi


Image

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ýylyň dowamynda 10-16 atmosfera basyşa çydamly polietilen hem-de polipropilen suw we lagym turbalaryny öndürip başlady. Çig malyň esasy bölegi Gyýanlydaky (Balkan welaýaty) gaz-himiýasy toplumyndan alynýar.

Hojalyk jemgyýetiniň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän senagat binýadynda uly we kiçi diametrli suw turbalaryny, şeýle hem uly diametrli lagym turbalaryny we elektrik kabellerini çekmek üçin gasynlanan turbajyklary öndürmäge niýetlenen Germaniýada öndürilen enjamlaryň birnäçesi oturdyldy.

Kärhanada her gün 200 metrden 1000 mettre çenli polimer önüm öndürilýär. Täze kuwwatlyklaryň işe girizilmegi telekeçilere jemagat gullugynyň hem-de gurluşyk kompaniýalarynyň dürli görnüşli turbalara islegini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer.

Polimer önümleriň senagat taýdan öndürilmegini guramak – Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Türkmen enjam» hojalyk birleşiginiň alyp barýan işiniň täze ugrydyr. Telekeçiler indi on ýyldan gowrak wagt bäri ýurdumyza enjamlary getirmek, şeýle hem senagat desgalaryny dolulygyna gurup, ulanmaga bermek bilen meşgullanýardy. HJ Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda dürli ähmiýetli binalaryň ýigrimä golaýynyň durkuny täzelemäge we olary döwrebaplaşdyrmaga gatnaşdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm