Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

23.09.2020
1600808525
Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasy...

Söwda pudagynda täzeçil usullar

21.09.2020
1600712901
Ägirt uly serişde kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllary içinde okgunly ykdysady ösüş ýoluna düşdi. Bu ...

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan forum geçirildi

19.09.2020
1600535688
Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyş...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
 • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Andreas Zinonosdan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy doly ygtyýarly wekili ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen döwlet Baştutanymyzyň adyndan gutlady hem-de iki ýurduň arasynda dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Hoşniýetli arzuwlary üçin hoşallyk bildirip, ilçi, öz nobatynda, wekilçilik edýän ýurdunyň ýolbaşçylarynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny ýetirdi hem-de iki döwletiň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Doly ygtyýarly wekil Kipr Respublikasynda türkmen Lideriniň alyp barýan daşary syýasatynyň hem-de öňe sürýän möhüm halkara başlangyçlarynyň doly goldanylýandygyny nygtap, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk halkara-hukuk derejesiniň şu ýyl bellenilýän şanly senesiniň 25 ýyllygynyň dünýä bileleşigi üçin ähmiýetini aýratyn belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli parlamentiň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça türkmen, iňlis we rus dillerinde resmi saýtyň işlenilip taýýarlanylandygyny hem-de internete goýberilendigini, şonda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanan çäreler hakynda zerur habarlaryň hem-de ýurdumyzda we onuň ykdysady we durmuş ulgamlarynda gazanylan üstünlikler baradaky umumy maglumatlaryň ýerleşdirilýändigini habar berdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda diplomat döwletimiziň gülläp ösmegine we türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen giň gerimli durmuş-ykdysady we ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak hem-de ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Mejlisiň alyp barýan işleri, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan demokratik özgertmeler bilen baglylykda, onuň orny gürrüňdeşligiň aýratyn meselesi boldy. Şunda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhüm şerti bolan parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň ähmiýeti barada pikir aýdyldy.

Kiprde Türkmenistanyň ähli babatda okgunly ösüşine uly gyzyklanma bildirilýär, bu ösüşler hyzmatdaşlygy giňeltmek, şol sanda iri halkara guramalaryň, hususan-da, BMG-niň çäklerinde gatnaşyklary ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açýar diýip, diplomat belledi. Söwda-ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklary, ylym-bilim ulgamy, syýahatçylyk pudagy ugurlarynda hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar.

Söhbetdeşligiň ahyrynda milli parlamentiň ýolbaşçysy ilçä hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny sowgat berdi.

***
Şu gün Kipr Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Daşary işler ministrliginde kabul edildi, duşuşykda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Medeni maksatnamanyň çäklerinde jenap Andreas Zinonos «Nusaý» döwlet taryhy-arheologiýa toplumyna baryp görer, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň gymmatlyklary hem-de Aşgabadyň beýleki ajaýyp künjekleri bilen tanşar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm