Täzelikler

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.02.2020
1581706807
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Maliýe — ykdysadyýet ulgamy

13.02.2020
1581620231
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar as...
  • Image
  • Image

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy - 2019-njy ýyl: nebitgaz toplumy

12.02.2020
1581531994
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň energetika syýasaty ýan...

Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar

11.02.2020
1581442442
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gü...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Gurluşyk we elektroenergetika

10.02.2020
1581362801
2019-njy ýylda köp sanly desgalaryň ulanmaga berilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijilik...
  • Image
  • Image

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

07.02.2020
1581101387
Şu gün paýtagtymyzda Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy we welaýatlary ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

06.02.2020
1581014957
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda ...Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady


Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Andreas Zinonosdan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy doly ygtyýarly wekili ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen döwlet Baştutanymyzyň adyndan gutlady hem-de iki ýurduň arasynda dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Hoşniýetli arzuwlary üçin hoşallyk bildirip, ilçi, öz nobatynda, wekilçilik edýän ýurdunyň ýolbaşçylarynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny ýetirdi hem-de iki döwletiň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Doly ygtyýarly wekil Kipr Respublikasynda türkmen Lideriniň alyp barýan daşary syýasatynyň hem-de öňe sürýän möhüm halkara başlangyçlarynyň doly goldanylýandygyny nygtap, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk halkara-hukuk derejesiniň şu ýyl bellenilýän şanly senesiniň 25 ýyllygynyň dünýä bileleşigi üçin ähmiýetini aýratyn belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli parlamentiň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça türkmen, iňlis we rus dillerinde resmi saýtyň işlenilip taýýarlanylandygyny hem-de internete goýberilendigini, şonda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanan çäreler hakynda zerur habarlaryň hem-de ýurdumyzda we onuň ykdysady we durmuş ulgamlarynda gazanylan üstünlikler baradaky umumy maglumatlaryň ýerleşdirilýändigini habar berdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda diplomat döwletimiziň gülläp ösmegine we türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilen giň gerimli durmuş-ykdysady we ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak hem-de ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça taslamalar bilen tanyşdyryldy.

Mejlisiň alyp barýan işleri, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan demokratik özgertmeler bilen baglylykda, onuň orny gürrüňdeşligiň aýratyn meselesi boldy. Şunda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhüm şerti bolan parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň ähmiýeti barada pikir aýdyldy.

Kiprde Türkmenistanyň ähli babatda okgunly ösüşine uly gyzyklanma bildirilýär, bu ösüşler hyzmatdaşlygy giňeltmek, şol sanda iri halkara guramalaryň, hususan-da, BMG-niň çäklerinde gatnaşyklary ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri açýar diýip, diplomat belledi. Söwda-ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklary, ylym-bilim ulgamy, syýahatçylyk pudagy ugurlarynda hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar.

Söhbetdeşligiň ahyrynda milli parlamentiň ýolbaşçysy ilçä hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny sowgat berdi.

***
Şu gün Kipr Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Daşary işler ministrliginde kabul edildi, duşuşykda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Medeni maksatnamanyň çäklerinde jenap Andreas Zinonos «Nusaý» döwlet taryhy-arheologiýa toplumyna baryp görer, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň gymmatlyklary hem-de Aşgabadyň beýleki ajaýyp künjekleri bilen tanşar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm