Täzelikler

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy


Image

Şu gün paýtagtymyzda Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň ikinji duşuşygy tamamlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçirilen çäre Daşary işler ministrligi, Hazar deňzi instituty hem-de Bilim ministrligi tarapyndan guralyp, oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň hem-de edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Ylmy barlaglar babatda sebitiň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň hukuk çäklerini döredýän Ylalaşygyň taslamasy 2018-nji ýylyň awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirilen bäşinji Hazar sammitinde döwlet Baştutanymyzyň beýan eden başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň belleýşi ýaly, häzirki wagtda Hazarda alnyp barylýan ähli ykdysady işler ylma berk esaslanmalydyr, bolup geçýän tebigy we antropogen hadysalara, seljerme hem-de çaklamak ulgamyna bitewi çemeleşilmegine esaslanmalydyr.

Geçen ýyl döwlet Baştutanymyz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynda çykyş edip, bu wajyp meselä täzeden ünsi çekdi. Şonda milli Liderimiz ylma, aň-paýhasa daýanmagyň bäsdeşlige ukyply we geljegi uly gatnaşyjy hökmünde Hazaryň ykdysady ösüşiniň hem-de dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulyşmagynyň üstünlige eýe bolmagynyň aýgytlaýjy şerti bolup durýandygyny belledi.

Milli Liderimiz Hazar deňziniň ekologiýa deňagramlylygyny hem-de biologik köpdürlüligini gorap saklamak işinde ylmy-barlaglara aýratyn ähmiýet berýär.

Hormatly Prezidentimiz deňziň baý tebigy serişdelerini gorap saklamaga we oýlanyşykly peýdalanmaga gönükdirilen tebigaty goramak boýunça çäreleriň toplumy hökmünde täze Hazar ekologiýasy maksatnamasyny döretmek barada aýdyp, bu maksatnamanyň Hazarda ekologiýa ýagdaýyny seljermek wezipesini amala aşyryp hem-de kenarýaka ýurtlaryň Hökümetlerine degişli maslahatlary berip biljekdigini belledi.

Hazar ykdysady forumynyň ýörite mejlisi deňiz ylmy-barlaglary babatda sebit hyzmatdaşlygyny berkitmek meselelerine bagyşlandy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şol barlaglarda Hazar deňziniň özboluşlylygy hakynda binýatlyk bilimleri çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleri görýär.

Oňa gatnaşyjylar Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly Konwensiýanyň we oňa teswirnamalaryň gidrometeorologiýa, Hazaryň biologik serişdelerini aýawly saklamak we rejeli peýdalanmak barada Hökümetara ylalaşyklaryň, beýleki resminamalaryň dürli ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, maglumatlary ýygnamak, dolandyrmak we alyşmak, seljermäniň umumy ulgamyny döretmek boýunça sebitiň kuwwatyny berkitmegiň möhümdigi bellenildi.

Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyna halkara şertnamalaryň esasy düzgünlerini goşmak Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň bilermenleriniň şu günki maslahatynyň esasy meseleleriniň biri boldy. Düýpli, gyzyklanma bilen geçirilen ara alyp maslahatlaşmalaryň çäklerinde, taraplaryň her biri ähli seredilýän meseleler boýunça garaýyşlary ylalaşmaga gönükdirilen teklipleri beýan etdi.

Şunda bellenilişi ýaly, akademiki toparlaryň, esasy ylmy-barlag edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklar Hazarýaka ýurtlaryň köpugurly gatnaşyklarynyň möhüm bölegi bolup durýar. Kabul edilen täze ylalaşyk deňiz gurşawyny hojalyk taýdan özleşdirmek, dünýäniň täsin tebigy merjeniniň ekologik taýdan ygtybarly goralmagyny üpjün etmek işinde möhüm wezipeleri çözmegiň ýolunda nobatdaky ädim bolar.

Daşary ýurt wekiliýetleriniň agzalary duşuşygyň ýokary guramaçylyk derejesi hem-de işlemek üçin ajaýyp şertleriň döredilendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Hazar deňzinde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, peýdaly gatnaşyklary dowam etmekde bir pikire geldiler.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm