Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.07.2021
27 07 1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kab...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

26.07.2021
23b1ab5dafbb5ec4c41394d51db1c5a92a97ab4621657ad38aee2a348ce9c227
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan ...

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

20.07.2021
5b423f5596e96e74e7d18616ee82a2e69f0754d7327f054e632120c5d076f942
28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady s...

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

15.07.2021
Ecc235896ac7848f53ce5916bd3c14a89f6986ffb6123b31c972bb90f0aa1166
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we müm...

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

14.07.2021
8ae887b6fd1727e0adf0260caec25c2236181e96986c03a6c13795fa4f4935af
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we müm...

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

13.07.2021
8c128f19b55223883e7e34d248ba27cfcb44f6c6c76a0176062fb55fc43f6ec1
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşyg...

Benziniň dünýädäki orny

08.07.2021
63451a1e642dfabd7ea7bc661fc10279f219a2f3426f01fe4d82dca23e2c226c
Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan ben...

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

29.06.2021
P 003
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künje...
  • Image
  • ImageNebitgaz pudagy üçin işgärleri taýýarlaýyş ulgamy kämilleşdirilýär


Image

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda bolan mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy. Desga bu konserniň buýurmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň maýa goýumynyň gatnaşmagynda, hususan-da, bu ýurduň Halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň maýa goýmagynda «Çyzgy» hojalyk jemgyýetiniň gurluşykçylary tarapyndan bina edildi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýen şygar astynda geçýän hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk senesiniň baýram edilýän ýylynda binanyň ulanmaga berilmegi mynasybetli çärä ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň wekilleri, hormatly ýaşulular hem-de talyplar gatnaşdylar.

Çykyş edenler ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna daşary ýurtlaryň maýa goýumlaryny we öňdebaryjy tehnologiýalaryny çekmegiň, dünýäniň işewür toparlarynyň wekilleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň hormatly Prezidentimiziň alyp barýan energetika strategiýasynyň möhüm ugrudygyny bellediler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly we öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda we halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakda ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň döwrebaplaşdyrylmagyna we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine goýulýan maýa goýumlarynyň mukdarynyň artýandygy nygtaldy.

Bu ulgamda iri daşary ýurt kompaniýalary hem Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň hatarynda durýar, şolar bilen bilelikde ýurdumyzyň gazhimiýa pudagyny ösdürmek boýunça iri taslamalar amala aşyryldy we durmuşa geçirilýär, innowasion kärhanalar gurulýar.

2019-njy ýylyň aprel aýynda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň ýurdumyza bolan sapary iki döwletiň dostluk gatnaşyklarynyň taryhynda täze möhüm tapgyry alamatlandyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşuşygyň netijeleri boýunça ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen resminamalaryň örän uly toplumyna gol çekildi.

Ýeri gelende aýtsak, 2015-nji ýylyň aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna bolan döwlet saparynyň barşynda Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hakynda ikitaraplaýyn ylalaşygyň esasynda «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Koreýa Respublikasynyň Halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň (KOIСA) arasynda bilelikdäki resminama gol çekildi. Şol resminama laýyklykda, bu mekdebiň täze binasynyň taslamasyny düzmek hem-de onuň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada şertnama baglaşyldy.

Täze desganyň umumy meýdany 2 müň 927 inedördül metrden gowrakdyr. Bu binada ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, amaly okuwlary geçmek üçin döwrebap okuw enjamlary bilen üpjün edilen okuw otaglarynyň 16-sy ýerleşýär.

Täze okuw binasynda talyplar dört ugur boýunça: mehanika (maşyn gurluşygyň tehnologiýasy), senagat enjamlary (senagat abzallaryny gurnamak we tehniki taýdan ulanmak), elektrik (elektroenergetiki ulgamlaryň awtomatizasiýasy we rele goragy) hem-de informasiýa we hasaplaýyş tehnikasy (maglumat ulgamlary) bilim alarlar. Umuman, mekdebiň düzümindäki bu täze okuw binasy 240 okuwça niýetlenendir.

Nebitgaz toplumy üçin işgärleri taýýarlamak wezipesi olaryň san babatda artmagynda däl-de, eýsem, hünärleriniň hil derejesiniň gowulanmagynda jemlenýär, çünki pudagyň tehnologik taýdan ösüş derejesi dünýäde we ýurdumyzda barha täze talaplary bildirýär.

Başlangyç we orta hünär biliminden başlap, ýokary hem-de ýokary okuw biliminden soňky ýagdaýa çenli hünärmenleri okatmagyň köp basgançakly ulgamynyň ösdürilmegine nebiti gaýtadan işleýän pudagyň döwrebaplaşdyrylmagy, onuň ýokary goşulan bahasy bolan önümleri döretmäge tarap ugur almagy babatda hem uly isleg bildirilýär.

Täze okuw binasynda işlejek mugallymlaryň ählisi hünär derejelerini ýokarlandyrmak hem-de okatmagyň iň döwrebap usullaryny ele almak üçin daşary ýurtlarda hünär ýokarlandyryş okuwyny geçdiler.

Täze okuw binasynyň ähli düzümi dolandyryş desgasyny, okuw binalarynyň (täzesini hem hasaba alanyňda) üçüsini hem-de talyplaryň 250 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýyny özünde jemleýär. Häzirki wagtda Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde Diýarymyzyň ýangyç-energetika toplumy üçin geljekki hünärmenleriň 1 müň 900-si bilim alýar.

Diňe ugurdaş hünärler we sanly tehnologiýalar boýunça okuw mekdebi her ýyl ýaşlaryň 700-sini kabul edýär. Şol ýaşlar 18 hünär boýunça bilim alýarlar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm