Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

12.08.2020
1597255425
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary onlýan-gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşyldy

12.08.2020
1597240704
12-nji awgustda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi...

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...Türkmenistanyň wekiliýetiniň Marokko Patyşalygyna sapary


Image

2020-nji ýylyň 4-5-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň Marokko Patyşalygyna sapary boldy.

Saparyň ilkinji güni türkmen wekiliýetini Marokkonyň Premýer-ministri Saadeddin Osmani kabul etdi. Gürrüňdeşlikleriň barşynda döwletleriň ikisiniň hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge bolan gyzyklanmalary, şeýle hem bütin dünýäde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek işindäki nukdaýnazarlarynyň meňzeşligi aýratyn bellenildi. Taraplar iki döwletiň we onuň halklarynyň taryhy gymmatlyklaryna hem-de däp-dessurlaryna ygrarlylyklaryny aýratyn nygtadylar. Taraplar syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-marokko gatnaşyklaryny ösdürmegiň bar bolan mümkinçiliklerine seredip geçdiler.

Şol günüň özünde wekiliýet Türkmenistan bilen Marokkonyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmelere gatnaşdylar. Marokko Patyşalygynyň wekiliýetine Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Nasser Burita ýolbaşçylyk etdi. Duşuşygyň başynda myhmansöýerligi üçin minnetdarlyk bildirip, ministr R.Meredow Premýer-ministre Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek çärelere gatnaşmaga iberen çakylyk hatyny gowşurdy.

Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny, şeýle hem halkara guramalarynyň, hususan-da Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerinde Türkmenistan bilen Marokkonyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk gorlaryny ösdürmegiň wajyplygy bellenildi.

Diplomatlar söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerine seretdiler. Iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygyna gyzyklanmany artdyrmakda bilelikdäki işewürler maslahatlaryny gurnamagyň mümkinçilikleri boýunça pikir alşyldy. Şeýle hem Medeniýet günlerini guramagy öz içine alýan, medeni çäreleri geçirmegiň mümkinçilikleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Geňeşmeleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny geljekde hem berkitmekligi özünde jemleýän ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekdiler.

Şeýle hem saparyň dowamynda türkmen wekiliýetiniň Marokkonyň Mejlisiniň Wekiller Palatasynyň başlygy Habib El Maliki, Marokkonyň Geňeşçiler Palatasynyň Başlygy Hakim Benşamaş, Marokkonyň ykdysadyýet, maliýe we dolandyryş özgertmeleri ministri Mohammed Benşaabun, şeýle-de hususy pudagynyň wekilleri bilen duşuşyklary boldy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm