Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

12.08.2020
1597255425
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary onlýan-gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşyldy

12.08.2020
1597240704
12-nji awgustda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi...

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna


Image

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi bahar paslynyň älem-jahany joşduryp, göwünlere şatlyk, mähir-söýgi, ylham paýlaýan nurana günlerinde giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň halkara derejesinde bellenýän ýylynda joşgunly çäreler bilen utgaşýan Halkara zenanlar gününe bagyşlanan aýdym-sazly dabaralaryň, bäsleşiklerdir sergileriň eziz enelerimiziň, mähriban gelin-gyzlarymyzyň göwünlerini galkyndyryp, bagtyýar döwrümize buýsanjy, eziz Watanymyza söýgini has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn!

Maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasy hökmünde zenanlaryň, gelin-gyzlaryň mertebesini belent tutmak türkmen halkynyň örän gadymy döwürlerden gözbaş alýan hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mynasyp dowam etdirilýän gymmatly ýörelgesidir. Mähriban enelerimiziň, edepli-ekramly gelin-gyzlarymyzyň süýji arzuwlary siňen hüwdüleri, monjugatdylarydyr läleleri, nepis keşdeleri, dokaýan halylary biziň gymmatly milli hazynamyzdyr. Olaryň zähmeti we zehini bilen dörän türkmen milli halyçylyk sungatynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy bolan ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan nepis halylarymyzyň dünýädäki şöhratyny has-da artdyrýar.

Hormatly zenanlar!

«Döwlet adam üçindir!» diýen şygarymyzdan ugur alyp, gelin-gyzlarymyzyň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramak, olara döwlet tarapyndan ýeňillikleri bermek, döredijilikli zähmet çekmekleri we mynasyp durmuşda ýaşamaklary üçin ähli mümkinçilikleri döretmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndaky ornuny ýokarlandyrmak jemgyýetimiziň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Berkarar Watanymyzda mähriban enelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň bagtyýar durmuşymyza buýsanyp ýaşamaklary, ylymly-bilimli, ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri, yhlasly hem-de döredijilikli zähmet çekmekleri, ýaş nesli terbiýelemekleri üçin uly işler amala aşyrylýar.

Biziň maksadymyz Türkmenistanyň tehnologiýanyň we ylmyň depginli ösýän täze şertlerinde berk binýatly, kuwwatly, ýokary derejede ösen döwletleriň biri hökmünde dünýädäki ornuny has-da pugtalandyrmakdan ybaratdyr. Belent maksatlarymyzy amala aşyrmakda, eziz Watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş binýadyny pugtalandyrmakda, beýik ýeňişleri gazanmakda, milli ýörelgelerimiziň esasynda nesillere döwrebap terbiýe bermekde yhlasly, işeňňir, başarjaň zenanlarymyzyň uly goşandy bardyr. Gelin-gyzlarymyz kabul eden döwlet maksatnamalarymyzy üstünliki durmuşa geçirmek ugrunda döwlet düzümlerinde, jemgyýetçilik guramalarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap önümçilik-senagat toplumlarynda döredijilikli zähmet çekýärler. Biz muňa buýsanýarys.

Mähriban gelin-gyzlar!

Türkmen halky sagdyn bedenli, arassa ahlakly, edep-ekramly, kesp-hünärli nesilleri terbiýelemekde kämil ýörelgeleri, öwüt-ündewleri, maşgala gymmatlyklaryny döredipdir. Asyrlaryň dowamynda durmuş tejribesiniň, ahlak kadalarynyň we düzgünleriniň esasynda yzygiderli kämilleşdirilip, nesillerden-nesillere geçirilip gelnen bu gymmatly miras milli terbiýäniň binýady bolup durýar. Biz ata-babalarymyzyň parasatly ýörelgelerinden ugur alyp, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelemäge aýratyn ähmiýet berýäris.

Milli gylyk-häsiýetleri özünde jernleýän, Watana, il-güne, maşgala ojagyna wepaly, lebzihalal, zähmetsöýer, belent ahlakly, enä we ýaşuly nesle sarpa goýýan nesilleri terbiýelemekde maşgala ojagynyň asylly däp-dessurlaryny belentde saklap gelýän, pähim-paýhasyny, mähir-muhabbetini, söýgüsini nesil terbiýesine bagyş edýän güler ýüzli, mylaýym sözli zenanlarymyza, mylakatly, dilleri senaly enelerimize esasy orun degişlidir.

Biziň döwlet syýasatymyzda jemgyýetimizi milli däplerimiz esasynda has-da ösdürmek, enelik we çagalyk, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamak hakyndaky alada möhüm ähmiýete eýedir. Bu ugurda hereket edýän milli kanunçylygy kämilleşdirmek, çagalygyň we eneligiň goralmagyna gönükdirilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek, köp çagaly enelere durmuş goldawyny bermek boýunça amala aşyrylýan çäreler munuň aýdyň subutnamasydyr.

Mähriban eneler!
Hormatly gelin-gyzlar!

Sizi ajaýyp baýram - Halkara zenanlar güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Garaşsyz Watanymyzyň şan-şöhratynyň dünýä dolýan döwründe halkymyzy jebisleşdirýän, milli bitewüligimizi has-da berkidýän hem-de belent sepgitlere ruhlandyrýan güler ýüzli mähriban enelerimiziň, kalby derýa kimin joşgunly gelin-gyzlarymyzyň mertebesi hemişe belent bolsun!

Size berk jan saglyk, egsilmez bagt, maşgala abadançylygyny, bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWTürkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm