Täzelikler

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy

07.04.2020
1586204841
1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýi...

Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň geljegi wideokonferensiýalar görnüşinde ara alnyp maslahatlaşyldy

06.04.2020
1586201689
Şu gün Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň iri halk hojalyk pudaklarynyň wekillerini...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

03.04.2020
1585947226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň g...

Konstitusion toparyň ýanyndaky iş toparyň maslahaty

01.04.2020
1585762131
Şu gün Mejlisde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýa...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

31.03.2020
1585681344
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Daşoguzly pagtaçylar gowaça ekişine girişdiler

29.03.2020
1585502644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, ekişe ýurdumy...

Spanbonddan meltblauna çenli: Türkmenistanda islegli dokalmaýan materiallar öndürilýär

27.03.2020
1585330029
«Тürkmen senet» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup täze görnüşli dokalmaýan material – spanbond çykarmagy özl...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.03.2020
1585250759
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...Milli konserwatoriýada baýramçylyk konsertleri boldy


Image

Maýa Kulyýwa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň zenanlaryna – mugallymlarydyr talyp gyzlaryna baharyň ilkinji on günlüginde saz desseleri peşgeş berildi.

Ýaş mugallymlaryň dörtlügi – Bahram Dolyýew (birinji skripka), Ýusup Gandymow (wiolençel), Faruh Myradow (ikinji skripka) we Tahyr Ataýew (alt) «Zenan müşki» kinofilminden Astor Pýassolanyň tangosyny özboluly ýerine ýetirdiler. Sahnada ilki wiolençel bilen birinji skripka peýda bolup, sazy bilen diňleýjileriň ünsüni özüne çekdi. Soňra ikinji, ondan soň alt geldi. Kirişli saz gurallarynyň dörtlüginiň ýerine ýetirmeginde sazyň kulminasiýasy näzik çekinjeňlikden we ýumşak gussadan tä duýgylaryny açyk beýan edilişi ýaly dürli duýgylary hyjuwly hem joşgunly saz frazalarynda berdi, melodiki çeper kontrastlar bolsa meşhur kinofilmiň gahrymanlarynyň duýgylarynyň çuňňurlygyny nygtaýardy.

Kamera ansambly kafedrasy Georg Fridrih Gendeliň, Wolfgang Amadeý Mosartyň, Antonio Wiwaldiniň we Kamil Sen-Sansyň eserlerini çalyp, güneş nurly durýgylary peşgeş etdi.

Antonio Wiwaldiniň bahar özgerişlerini beýan edýän kwarteti hasam täsirlidi. Iki fleýta tebigatyň janlanşyny, guşlaryň saýraýşyny, fagotyň ýogyndan mahmal sesi bolsa, gür ýapraklaryň ygşyldysyny ýada salýardy. Natella Bagirowanyň çeper fortepiano öwrümleri dürli röwüşi saz şekilleriniň çeper gaýmasy bolup ýaňlandy.

Umumy fortepiano kafedrasy baýramçylyk konsertinde belli nusgawy eserleri ýerine ýetirip, kärdeşlerine ajaýyp sowgat etdi. Karen Haçaturýanyň «Çipolino» baletinden «Kowgy» atly intonasiýalara baý we joşgunly bölegi has-da täsirli boldy.

Kompozisiýa fakultetiniň talyby Döwran Şammyýew Ýewgeniý Kobylýanskiniň «Ene gözleri» aýdymyny hoş owazly aýdyp, bu ýere gelen zenanlara ýürek töründen çykýan mähirli duýgylardyr hoşniýet arzuwlaryny sowgat etdi...Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image