Täzelikler

Türkmenistanyň paýtagtynda Awtoulagsyz günüň ekologiýa netijeleri jemlenildi

04.06.2020
1591300431
3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2020
1591127311
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýram ...

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy

02.06.2020
1591128694
Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dab...
  • Image
  • Image

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...Daşoguzly telekeçiler pomidor agajyny ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar


Image

«Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhana hojalygynda pomidoryň ilkinji hasyly – 800 tonnadan gowrak pomidor ýygnaldy. Ýetişdirilen gök ekiniň üçden iki bölegi Russiýa Federasiýasyna we Gyrgyzystana eksporta ugradyldy.

12 gektar meýdany tutýan oba hojalyk toplumy geçen ýylyň ahyrynda Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow etrabynda işe girizildi. «Altyn tug» HK-nyň hünärmenleri ýylboýy gök ekinleri we ýer tudanansyny ýetişdirmek üçin çykdajylary azaldýan, hasyllylygy, degişlilikde telekeçilik taslamasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan bäşinji tapgyrdaky tehnologiýa bilen üpjün edilen ýyladyşhana gurdular.

Telekeçiler şu kysmy ýyladyşhanalarda ulanylýan innowasion enjamlar obasenagat önümçilginiň bu ugruny hil taýdan täze derejä çykarar diýip hasaplaýarlar. Bu ugurdan iň täze enjamlar toplumy energiýa çykdajylaryny azaltmaga, howa çalşygy we ýyladyşhanany ýelejiretmek düzgünlerini netijeli dolandyrmaga, amatly howa şertlerini üpjün etmäge, onlaýn-goşundylar bolsa, ösümlikleriň hem-de substratyň ýagdaýyna uzak aralykdan gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda hojalykda pomidoryň 12, bolgar burçunyň iki we ýer tudanasynyňam üç görnüşi ýetişdirilýär. Gök ekinleriň hem-de iýmişleriň ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň şertlerine uýgunlaşyşy synag edilýar. Olardan has durnukly we hasylly görnüşleri geljekde köpçülikleýin ýetişdiriler. Ozal alnan hasyldan daşgary daşoguzly telekeçiler şu ýylyň birinji ýarymynda ýene-de azyndan 1600 tonna pomidor ýygnarlar.

Oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde baý tejribe toplan telekeçiler ýene bir ugurda -- gurluşykda hem iş alyp barýarlar. «Altyn tug» HK Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde ýaşaýyş ajýlarynyň gurluşygyna gatnaşýar.

Telekeçiler ýakyn wagtda pomidor agajyny – sifomandra ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar. Itüzümler maşgalasyndan bolan bu ösümligiň geljegi uludyr, çünki ol hasyllylyk babatda öz «ýakyn kowumdaşyndan» has ýokarydyr, miweleriniň hili hem adaty pomidoryňkydan pes däldir.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm