Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

23.09.2020
1600808525
Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasy...

Söwda pudagynda täzeçil usullar

21.09.2020
1600712901
Ägirt uly serişde kuwwatyna eýe bolan Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllary içinde okgunly ykdysady ösüş ýoluna düşdi. Bu ...

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan forum geçirildi

19.09.2020
1600535688
Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyş...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
 • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...Daşoguzly telekeçiler pomidor agajyny ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar


Image

«Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhana hojalygynda pomidoryň ilkinji hasyly – 800 tonnadan gowrak pomidor ýygnaldy. Ýetişdirilen gök ekiniň üçden iki bölegi Russiýa Federasiýasyna we Gyrgyzystana eksporta ugradyldy.

12 gektar meýdany tutýan oba hojalyk toplumy geçen ýylyň ahyrynda Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow etrabynda işe girizildi. «Altyn tug» HK-nyň hünärmenleri ýylboýy gök ekinleri we ýer tudanansyny ýetişdirmek üçin çykdajylary azaldýan, hasyllylygy, degişlilikde telekeçilik taslamasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan bäşinji tapgyrdaky tehnologiýa bilen üpjün edilen ýyladyşhana gurdular.

Telekeçiler şu kysmy ýyladyşhanalarda ulanylýan innowasion enjamlar obasenagat önümçilginiň bu ugruny hil taýdan täze derejä çykarar diýip hasaplaýarlar. Bu ugurdan iň täze enjamlar toplumy energiýa çykdajylaryny azaltmaga, howa çalşygy we ýyladyşhanany ýelejiretmek düzgünlerini netijeli dolandyrmaga, amatly howa şertlerini üpjün etmäge, onlaýn-goşundylar bolsa, ösümlikleriň hem-de substratyň ýagdaýyna uzak aralykdan gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda hojalykda pomidoryň 12, bolgar burçunyň iki we ýer tudanasynyňam üç görnüşi ýetişdirilýär. Gök ekinleriň hem-de iýmişleriň ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň şertlerine uýgunlaşyşy synag edilýar. Olardan has durnukly we hasylly görnüşleri geljekde köpçülikleýin ýetişdiriler. Ozal alnan hasyldan daşgary daşoguzly telekeçiler şu ýylyň birinji ýarymynda ýene-de azyndan 1600 tonna pomidor ýygnarlar.

Oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde baý tejribe toplan telekeçiler ýene bir ugurda -- gurluşykda hem iş alyp barýarlar. «Altyn tug» HK Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde ýaşaýyş ajýlarynyň gurluşygyna gatnaşýar.

Telekeçiler ýakyn wagtda pomidor agajyny – sifomandra ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar. Itüzümler maşgalasyndan bolan bu ösümligiň geljegi uludyr, çünki ol hasyllylyk babatda öz «ýakyn kowumdaşyndan» has ýokarydyr, miweleriniň hili hem adaty pomidoryňkydan pes däldir.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm