Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

12.08.2020
1597255425
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary onlýan-gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşyldy

12.08.2020
1597240704
12-nji awgustda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi...

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...Daşoguzly telekeçiler pomidor agajyny ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar


Image

«Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhana hojalygynda pomidoryň ilkinji hasyly – 800 tonnadan gowrak pomidor ýygnaldy. Ýetişdirilen gök ekiniň üçden iki bölegi Russiýa Federasiýasyna we Gyrgyzystana eksporta ugradyldy.

12 gektar meýdany tutýan oba hojalyk toplumy geçen ýylyň ahyrynda Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow etrabynda işe girizildi. «Altyn tug» HK-nyň hünärmenleri ýylboýy gök ekinleri we ýer tudanansyny ýetişdirmek üçin çykdajylary azaldýan, hasyllylygy, degişlilikde telekeçilik taslamasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan bäşinji tapgyrdaky tehnologiýa bilen üpjün edilen ýyladyşhana gurdular.

Telekeçiler şu kysmy ýyladyşhanalarda ulanylýan innowasion enjamlar obasenagat önümçilginiň bu ugruny hil taýdan täze derejä çykarar diýip hasaplaýarlar. Bu ugurdan iň täze enjamlar toplumy energiýa çykdajylaryny azaltmaga, howa çalşygy we ýyladyşhanany ýelejiretmek düzgünlerini netijeli dolandyrmaga, amatly howa şertlerini üpjün etmäge, onlaýn-goşundylar bolsa, ösümlikleriň hem-de substratyň ýagdaýyna uzak aralykdan gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda hojalykda pomidoryň 12, bolgar burçunyň iki we ýer tudanasynyňam üç görnüşi ýetişdirilýär. Gök ekinleriň hem-de iýmişleriň ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň şertlerine uýgunlaşyşy synag edilýar. Olardan has durnukly we hasylly görnüşleri geljekde köpçülikleýin ýetişdiriler. Ozal alnan hasyldan daşgary daşoguzly telekeçiler şu ýylyň birinji ýarymynda ýene-de azyndan 1600 tonna pomidor ýygnarlar.

Oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde baý tejribe toplan telekeçiler ýene bir ugurda -- gurluşykda hem iş alyp barýarlar. «Altyn tug» HK Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde ýaşaýyş ajýlarynyň gurluşygyna gatnaşýar.

Telekeçiler ýakyn wagtda pomidor agajyny – sifomandra ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar. Itüzümler maşgalasyndan bolan bu ösümligiň geljegi uludyr, çünki ol hasyllylyk babatda öz «ýakyn kowumdaşyndan» has ýokarydyr, miweleriniň hili hem adaty pomidoryňkydan pes däldir.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm