Täzelikler

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy

07.04.2020
1586204841
1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýi...

Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň geljegi wideokonferensiýalar görnüşinde ara alnyp maslahatlaşyldy

06.04.2020
1586201689
Şu gün Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň iri halk hojalyk pudaklarynyň wekillerini...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

03.04.2020
1585947226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň g...

Konstitusion toparyň ýanyndaky iş toparyň maslahaty

01.04.2020
1585762131
Şu gün Mejlisde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýa...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

31.03.2020
1585681344
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Daşoguzly pagtaçylar gowaça ekişine girişdiler

29.03.2020
1585502644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, ekişe ýurdumy...

Spanbonddan meltblauna çenli: Türkmenistanda islegli dokalmaýan materiallar öndürilýär

27.03.2020
1585330029
«Тürkmen senet» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup täze görnüşli dokalmaýan material – spanbond çykarmagy özl...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.03.2020
1585250759
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...Daşoguzly telekeçiler pomidor agajyny ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar


Image

«Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhana hojalygynda pomidoryň ilkinji hasyly – 800 tonnadan gowrak pomidor ýygnaldy. Ýetişdirilen gök ekiniň üçden iki bölegi Russiýa Federasiýasyna we Gyrgyzystana eksporta ugradyldy.

12 gektar meýdany tutýan oba hojalyk toplumy geçen ýylyň ahyrynda Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow etrabynda işe girizildi. «Altyn tug» HK-nyň hünärmenleri ýylboýy gök ekinleri we ýer tudanansyny ýetişdirmek üçin çykdajylary azaldýan, hasyllylygy, degişlilikde telekeçilik taslamasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan bäşinji tapgyrdaky tehnologiýa bilen üpjün edilen ýyladyşhana gurdular.

Telekeçiler şu kysmy ýyladyşhanalarda ulanylýan innowasion enjamlar obasenagat önümçilginiň bu ugruny hil taýdan täze derejä çykarar diýip hasaplaýarlar. Bu ugurdan iň täze enjamlar toplumy energiýa çykdajylaryny azaltmaga, howa çalşygy we ýyladyşhanany ýelejiretmek düzgünlerini netijeli dolandyrmaga, amatly howa şertlerini üpjün etmäge, onlaýn-goşundylar bolsa, ösümlikleriň hem-de substratyň ýagdaýyna uzak aralykdan gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda hojalykda pomidoryň 12, bolgar burçunyň iki we ýer tudanasynyňam üç görnüşi ýetişdirilýär. Gök ekinleriň hem-de iýmişleriň ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň şertlerine uýgunlaşyşy synag edilýar. Olardan has durnukly we hasylly görnüşleri geljekde köpçülikleýin ýetişdiriler. Ozal alnan hasyldan daşgary daşoguzly telekeçiler şu ýylyň birinji ýarymynda ýene-de azyndan 1600 tonna pomidor ýygnarlar.

Oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde baý tejribe toplan telekeçiler ýene bir ugurda -- gurluşykda hem iş alyp barýarlar. «Altyn tug» HK Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde ýaşaýyş ajýlarynyň gurluşygyna gatnaşýar.

Telekeçiler ýakyn wagtda pomidor agajyny – sifomandra ýetişdirmegi göz öňünde tutýarlar. Itüzümler maşgalasyndan bolan bu ösümligiň geljegi uludyr, çünki ol hasyllylyk babatda öz «ýakyn kowumdaşyndan» has ýokarydyr, miweleriniň hili hem adaty pomidoryňkydan pes däldir.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm