Täzelikler

Türkmenistanyň paýtagtynda Awtoulagsyz günüň ekologiýa netijeleri jemlenildi

04.06.2020
1591300431
3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2020
1591127311
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýram ...

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy

02.06.2020
1591128694
Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dab...
  • Image
  • Image

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...Türkmenistan durnukly ösüş ugrunda BMG bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär


Image

Şu gün «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasynyň» tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Dabaraly çärä ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde BMG bilen hyzmatdaşlyk meselesi barada durup geçmek bilen, bu iri gurama hem-de onuň esasy düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini aýratyn belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milletler Bileleşigi bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen, sebitde we dünýäde abadançylygyň we durnukly ösüşiň bähbitlerine kybap gelýän «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasynyň» ähmiýetini belledi.

Dabaranyň dowamynda çykyş edenleriň belleýşi ýaly, bu resminamanyň dürli ugurlarda, şol sanda ykdysady durnuklylygy we ösüşi saklamak, ilatyň durmuş hukuklaryny goramak, saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek hem-de ekologiýa deňagramlylygyny saklamak ýaly ugurlarda Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam etmelidir.

Şeýle hem täze Çarçuwaly maksatnamanyň BMG-niň köp sanly agentlikleriniň onuň amala aşyrylmagyna gatnaşmagyny göz öňünde tutýandygy bellenildi. Munuň özi Türkmenistanyň BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary bilen özara gatnaşyklaryny giňeltmeginiň hem-de öňdebaryjy tejribäni we halkara hyzmatdaşlygyň maslahatlaryny peýdalanmak arkaly umumy wezipeleri çözmäge köptaraplaýyn çemeleşmesiniň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Çäräniň çäklerinde «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyna» gol çekmek dabarasy boldy.

Soňra brifing geçirilip, onda BMG-niň Aşgabatdaky Hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa köpçülikleýin habar beriş serişdelerine ýüzlenmesinde Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlygynyň strategiki hyzmatdaşlyk derejesine çenli çykandygyny belledi. Türkmenistanyň dünýä giňişliginde oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan işjeň ýörelgesi Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ýokary derejede ykrar edilýär.

Täze maksatnama BMG-niň ulgamynyň Türkmenistanyň Hökümeti bilen 2025-nji ýyla çenli hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitleýär. Onuň esasy maksady ileri tutulýan milli ugurlary durmuşa geçirmekde hem-de Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde hökümete goldaw bermekden ybaratdyr.

— Adamlara gönükdirilen giň gerimli dolandyrmagy pugtalandyrmaga ilkinji derejeli maýa goýumlar berk we rowaç institusional hem-de kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny üpjün eder — diýip, Ýelena Panowa belledi hem-de bu şertiň, aýratyn-da, baý tebigy serişdeleri bolan ýurtlara uzakmöhletleýin durnukly ösüşi üpjün etmek üçin esas dörediji bolup durýandygyny nygtady.

Çarçuwaly maksatnamanyň ugur alýan strategiki ileri tutulýan ýörelgeleri we ahyrky netijeleri Merkezi Aziýa bilen baglanyşykly giň çäklere kybap gelýär, umumy meseleleri çözmek üçin Türkmenistanyň goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyny, sebit we sebitara institutlar bilen gatnaşyklary goldaýar.

BMG-niň ulgamynyň maliýe institutlary hem-de ösüş banklary bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň telekeçiligi höweslendirmek üçin şertleri döretmäge we daşary ýurtlaryň göni maýa goýumlaryny çekmäge ýardam berjekdigi nygtaldy.

BMG Türkmenistanda adam hukuklary babatda milli hyzmatdaşlar, aýratyn-da, adam hukuklary ulgamynda halkara borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça Türkmenistanyň pudagara topary bilen hyzmatdaşlygyny dowam eder.

— Raýat jemgyýeti hem-de hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň maksatlaryna ýetmek üçin innowasion mümkinçiligi peýda bolup biljek hususy ulgam bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn üns berler — diýip, BMG-niň Aşgabatdaky hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa aýtdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image