Täzelikler

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanmagy

07.04.2020
1586204841
1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Bu senäniň saýlanyp alynmagy tötänleýi...

Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň geljegi wideokonferensiýalar görnüşinde ara alnyp maslahatlaşyldy

06.04.2020
1586201689
Şu gün Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň iri halk hojalyk pudaklarynyň wekillerini...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

03.04.2020
1585947226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň g...

Konstitusion toparyň ýanyndaky iş toparyň maslahaty

01.04.2020
1585762131
Şu gün Mejlisde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýa...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

31.03.2020
1585681344
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Daşoguzly pagtaçylar gowaça ekişine girişdiler

29.03.2020
1585502644
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, ekişe ýurdumy...

Spanbonddan meltblauna çenli: Türkmenistanda islegli dokalmaýan materiallar öndürilýär

27.03.2020
1585330029
«Тürkmen senet» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup täze görnüşli dokalmaýan material – spanbond çykarmagy özl...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.03.2020
1585250759
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...Eýran Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi


Image

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň gadymdan gelýän dost-doganlyk gatnaşyklaryndan we halkymyzyň ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan ugur alyp, goňşy döwletde ýiti öýken sowuklama keseliniň ýaýramagy sebäpli, 19-njy martda türkmen paýtagtyndan bu ýurda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugyna laýyklykda, ynsanperwer kömegi iberildi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine saglygy goraýyş maksatly serişdeleri we azyk önümlerini doganlyk eýran halkyna muzdsuz kömek hökmünde iberilmegini we guramaçylykly gowşurylmagyny üpjün etmek tabşyryldy.

Ýörite ýük Horasan — Rezawi welaýatyna ýetirildi, bu ýere Deregez şäheriniň häkimi Ali Farahi, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Golamabbas Arbabhales hem-de Deregez şäheriniň saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy Mohandes Salimi, bu ýurduň habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Bu welaýatyň resmi wekilleri ynsanperwerlik ýüküni çuňňur hoşallyk bilen kabul edip, doganlyk kömegi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa çäksiz hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bu işleriň hemmesi milli Liderimiziň alyp barýan ynsanperwer daşary syýasatynyň nobatdaky gezek dabaralanýandygyna şaýatlyk edýär.

Türkmenistan ilkinjileriň hatarynda goňşy döwletiň halkyna ynsanperwer kömegini iberdi. Munuň özi ýurdumyzyň hoşniýetli goňşuçylyk we umumadamzat gymmatlyklarynyň ýörelgelerine ygrarlydygynyň ýene bir subutnamasydyr.

Goňşy halklar bilen dostlukly gatnaşyklar türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly däpleriniň biridir we ol nesilden-nesle geçip gelýär. Häzirki wagtda dünýäde giňden ýaýran ýiti öýken sowuklama keselinden Eýranyň raýatlarynyň birnäçesi ejir çekýär. Türkmenistan goňşy ýurt üçin şu kyn döwürde eýran halkyna doganlyk goluny uzatdy.

Türkmen-eýran gatnaşyklarynyň taryhy asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp, häzirki wagtda ol döwletara hyzmatdaşlygyň esasy bolup hyzmat edýär.

Iki ýurduň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklaryň berkidilmegine we giňeldilmegine uly ähmiýet berilýär. Soňky onlarça ýyllaryň içinde biziň ýurtlarymyz bilelikdäki iri möçberli taslamalary üstünlikli amala aşyrmak bilen berkidilen netijeli hyzmatdaşlygyň ägirt uly oňyn tejribesini topladylar. Şol taslamalar türkmen-eýran gatnaşyklaryny has-da ösdürmäge gönükdirilip, tutuş sebitiň abadançylygynyň maksatlaryna laýyk gelýär.

Şolaryň hatarynda Gazagystan — Türkmenistan — Eýran transmilli demir ýoly bar, ol sebitiň we dünýäniň ulag-üstaşyr düzüminiň möhüm halkasyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça geçirilen bu ynsanperwer çäre dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleriniň üýtgewsizdiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy bolup, iki goňşy döwletiň arasynda gatnaşyklaryň has-da berkemegine ýardam eder.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm