Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.01.2021
1609789226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen ş...

Bagy-bakja bezegidir Zeminiň

03.01.2021
1609690518
Daşoguz welaýatynda bagçylyk bilen meşgullanmaga höwesekleriň sany ýylsaýyn artýar. Mysal üçin, diňe Gurbansoltan eje...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

31.12.2020
P1609442362
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlan...

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

30.12.2020
1609354695
2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda Çuňňur hormatlanylýa...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

21.12.2020
1608582886
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirz...

Türkmenistanda öndürildi: okuw, iş, işewürlik üçin IT önümleri

21.12.2020
1608590507
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini ösdürmegiň ...

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

14.12.2020
Cap
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, welaý...

«Ak hünji» HK polimer önümçiligini artdyrýar

14.12.2020
1607959891
«Ak hünji» hususy kärhanasy gurulýan binalaryň daşky bezegi üçin önümleri önümçilige goýberdi. Penopolistirolly gorag...
  • ImageTürkmenistan Belarusyň iri habarlar agentligi bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär


Image

Täzelikleri alyşmak ulgamynda özara dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de pugtalandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi hem-de “Belarus telegraf agentligi” Respublikan unitar kärhanasy diplomatik ýollar arkaly habarlary alyşmak ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekdiler.

Maglumat syýasaty hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýmagy we ösdürmegi bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň derejesini ýokarlandyrmak, milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň dünýä maglumatlar giňişligine mundan beýläk-de üstünlikli goşulyşmagyny üpjün etmek hem-de ýurdumyzyň durmuşyny hemmetaraplaýyn beýan etmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan ilkinji derejeli wezipeleriň biridir. Munuň özi türkmen döwletiniň halkara derejesinde hyzmatdaşlar bilen döwletara gatnaşyklarynyň oňyn syýasatyny kesgitlän ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy bellenilýän ýylda has-da möhümdir.

“BELTA” Belarus Respublikasynyň ýüzýyllyk taryhy bolan iri habarlar agentligidir, ol 180 ýurtda okyjylar üçin 6 dilde habarlary ýaýradýar. Häzirki wagtda Belarus telegraf agentligi ýurduň hem-de dünýäniň resmi habarlarynyň we täzelikleriniň esasy çeşmesi bolup durýar.

Türkmenistan bilen Belarus Respublikasy Merkezi Aziýada hem, Gündogar Ýewropa sebitinde hem sebit howpsuzlygyny durnuklaşdyrmakda möhüm orun eýeleýärler hem-de iri halkara guramalarynyň -- Birleşen Milletler Guramasynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we beýleki düzümleriň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde Türkmenistanyň we Belarusuň döwlet habarlar agentlikleri habarlar bilen baglanyşykly özara hyzmatdaşlygy giňeltmegi, iki ýurduň çäklerinde guralýan dürli çärelere maglumat goldawyny üpjün etmegi, žurnalistleri we fotohabarçylary özara alyşmagy meýilleşdirýärler. Taraplar şeýle hem çäreleri we forumlary bilelikde guramagyň mümkinçiliklerine serederler.

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek, dünýäniň iri media-kompaniýalary, şol sanda Azerbaýjanyň döwlet habarlar agentligi (AzerTAj) we Trend halkara habarlar agentligi, “Associated Press of Pakistan” (Pakistan) korporasiýasy, Özbegistanyň Milli habarlar agentligi, “Kazinform” Halkara habarlar agentligi, Russia Today (RTTV) telewizion ýaýlymy we beýlekiler bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň üstünlikli durmuşa geçirýän parahatçylyk dörediji daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Bu ugurda biziň ýurdumyzda öňdebaryjy dünýä tejribesiniň, häzirki zaman habarlar tehnologiýalarynyň öwrenilmegine hem-de ornaşdyrylmagyna, milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin ýokary derejeli işgärleriniň taýýarlanylmagyna uly üns berilýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm